Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – Komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić?

      Jak Państwo może już zauważyli, ostatnie wpisy na moim blogu poświęcone są świadczeniom dla konkretnych grup zawodowych. W dzisiejszym wpisie odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

To komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

I tak zgodnie z art. 3. ww. ustawy prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,

 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach,

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawcze

 • specjalnych ośrodkach wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

WAŻNE: Należy pamiętać, iż warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest, aby ostatnie zatrudnienie przed zgłoszeniem wniosku o jego przyznanie było właśnie na ww. stanowiskach. W sytuacji, w której bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowali Państwo na innym stanowisku bądź prowadzili Państwo działalność gospodarczą, mimo że spełniają Państwo pozostałe warunki do przyznania świadczenia – ZUS wyda decyzję odmowną.

Inaczej wygląda sytuacja, w której pozostają Państwo bezrobotni, a ostatnie zatrudnienie miało miejsce na stanowisku nauczyciela w powyższych placówkach, w takim przypadku przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie przysługuje nauczycielowi, który spełnili łącznie następujące warunki:

 • osiągnął wiek określony przez ustawę, i tak nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

1) 55 lat – w latach 2009–2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015– 2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017– 2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019– 2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021– 2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023– 2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025– 2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027– 2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029– 2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031– 2032.

 • posiada okresy składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w placówkach, o których mowa powyżej, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (w celu wyjaśnienia czym są okresy składkowe i nieskładkowe odsyłam do lektury poprzednich wpisów).

 • rozwiązał stosunek pracy.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma jedynie charakter okresowy, a prawo do jego pobierania powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

W sytuacji, w której nauczyciel pobiera zasiłek chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjne, prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.

Prawo do pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego powszechnego wieku emerytalnego, w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach oraz w dniu śmierci uprawnionego.

Proszę pamiętać, iż prawo do świadczenia kompensacyjnego, tak jak to większości innych świadczeń może również ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Dzisiejszy wpis ma charakter ogólny, dlatego też zapraszam do lektury kolejnych, w których będzie mowa o tym, co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy, które okresy należy wliczać do ustalenia 20 lat wykonywania pracy w placówkach, o których mowa powyżej oraz praktycznych poradach dotyczących złożenia wniosku o uzyskanie ww. świadczenia.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close