Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jesteś nauczycielem i zastanawiasz się z którego ze świadczeń emerytalnych skorzystać? Postanowiliśmy stworzyć na naszym blogu cykl o rodzajach świadczeń emerytalnych dla nauczycieli, których wachlarz śmiało możemy określić, jako dość szeroki.

Polski system prawny przewiduje 5 różnych „emerytur” na które mogą przejść nauczyciele, oczywiście po spełnieniu wymagań ustawowych, a to:

1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym;

2. Emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze;

3. Emerytura nauczycielska na podstawie Karty Nauczyciela;

4. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

5. Emerytura pomostowa.

Dzisiejszy wpis poświęcimy nauczycielskiemu świadczeniu kompensacyjnemu.

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

a) osiągnęli odpowiedni wiek:

1) 55 lat – w latach 2009-2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015-2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017-2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021-2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023-2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025-2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027-2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029-2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031-2032.

b) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach takich jak:

1. publiczne i niepubliczne przedszkola,

2. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,

3. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i placówki, tj. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

– w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy lub doszło do rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (szerzy opis we wpisie pt. Rozwiązanie stosunku pracy a nauczycielskie świadczenie kompensacyjne )

Jak wynika z naszego doświadczenia, ZUS pomimo spełnienia wszystkich przesłanek niezbędnych do uzyskania prawa do świadczenia może wydać decyzję o odmowie przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, np. z uwagi na fakt, iż doszło do rozwiązania stosunku pracy w wyniku wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony lub z uwagi na rozwiązanie umowy na wniosek nauczyciela na podstawie porozumienia stron – decyzja taka nie jest decyzją prawidłową, dlatego warto się od niej odwołać !!!

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close