Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie rehabilitacyjne

Niezdolność do pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

O przesłankach warunkujących prawo do świadczenia rehabilitacyjnego pisałam wcześniej w artykule:

Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie bardziej szczegółowemu tematowi jakim jest ustalenie w jakiej dziedzinie koniecznej jest zaistnienie niezdolności do pracy w razie ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.

Częstym problemem w sprawach sądowych dotyczących przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest pewna niewiedza biegłych sądowych opiniujących istnienie dalszej niezdolności do pracy osoby która wniosła odwołanie od decyzji ZUS.

W sprawach o świadczenie rehabilitacyjnej zdarza się że biegli dokonują oceny zdolności do pracy osoby ubezpieczonej  według zasad, które stosuje się przy ubieganiu się o świadczenie rentowe, gdzie oceniają zdolność do pracy w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych i stanu zdrowia badanego.

W sprawie prowadzonej przez moją kancelarię biegły sądowy dokonał oceny stanu zdrowia mojego klienta przez pryzmat pracy umysłowej którą wykonywał na wiele lat wcześniej przed wystąpieniem niezdolności do pracy, gdy bezpośrednio przed przejściem na L4, a następnie świadczenie rehabilitacyjne osoba ta pracowała fizycznie.

Tego typu błędy nie powinny mieć miejsca w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń rehabilitacyjnych, ponieważ niezasadnie mogą przekreślić prawo do kontynuowania leczenia.

Należy pamiętać, że sąd zobowiązany jest czuwać nad rzetelnością opinii sporządzonych przez biegłych sądowych i w razie stwierdzenia uchybień wezwać biegłych do uzupełnienia wydanych opinii lub powołać innych.

W tym względzie zalecam jednak podjęcia aktywności procesowej w postaci złożenia zarzutów do opinii biegłego, w przeciwnym razie Sąd uzna, iż strona zgadza się z treścią opinii i oddali odwołanie.

Wykładnia gramatyczna art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyraźnie wskazuje, że świadczenie rehabilitacyjne jest swego rodzaju kontynuacją zasiłku chorobowego (przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) w tym znaczeniu, że prawo do niego można nabyć tylko wówczas, gdy ustawowy okres pobierania zasiłku chorobowego został już wyczerpany, a osoba pobierająca dotychczas zasiłek chorobowy jest nadal niezdolna do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest “świadczeniem na dokończenie leczenia”, jego przyznanie ma służyć odzyskaniu zdolności do pracy dotychczasowej w sytuacji, w której dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Celem tego świadczenia jest zaś zapewnienie osobie uprawnionej źródła przychodu w sytuacji, w której najczęściej dochodzi do rozwiązania z nią stosunku pracy przez pracodawcę, a osoba ta z powodu niezdolności do pracy, pracy tej świadczyć nie może.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wykładnia funkcjonalna omawianego art. 18 ustawy musi prowadzić do wniosku, że tak rozumiana niezdolność do pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi dotyczyć pracy (stanowiska), w zakresie której uprzednio została orzeczona niezdolność do pracy, a nie zdolności do jakiejkolwiek innej pracy. Innymi słowy przepis ten stanowi o niezdolności do pracy wskutek choroby odniesionej do pracy (stanowiska) wykonywanej przed zachorowaniem (tak też Sąd Najwyższy w wyroki z dnia 11 lipca 2019r. sygn. akt: I UK 309/18).

O świadczeniu rehabilitacyjnym przeczytasz więcej:

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w sprawie przed sądem przeciwko ZUS?

Świadczenie rehabilitacyjne czy renta z tytułu niezdolności do pracy? 

Opinia biegłego psychologa w sprawie o rentę i świadczenie rehabilitacyjne. 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close