Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSSkładkiZwrot kwot do ZUS

Odmowa umorzenie składek z powodu nieopłacenia kosztów postępowania egzekucyjnego

W ostatnim czasie do mojej Kancelarii trafił klient, który pomimo zapłaty zaległych składek na podstawie układu ratalnego (zawartego w związku z ustawą abolicyjną), otrzymał od ZUS odmowę umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz Fundusz pracy.

Powód?

Organ rentowy w uzasadnieniu stwierdził, iż mój Klient nie spłacił kosztów postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym, wobec czego nie ma możliwości prawnych do wydania decyzji o umorzeniu należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej.

Zgodnie z treścią ustawy abolicyjnej, osoba która posiadała nieopłacone składki na ubezpieczenie za lata 1999-2009 mogła wystąpić do ZUS o umorzenie należności.

Zgodnie z art. 1 ust. 10 ustawy abolicyjnej, warunkiem umorzenia należności, było nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu, niepodlegających umorzeniu zaległości.

ZUS wydając decyzję nie poinformował mojego klienta, że posiada on zadłużenie w postaci nieregulowanych kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy, a następnie na tej podstawie stwierdził iż pomimo terminowej spłaty wszystkich rat, zaległości z tytułu składek za lata 1999-2009 nie mogą zostać umorzone.

Z powyższą decyzją nie sposób było się zgodzić, dlatego w odwołaniu złożonym do Sądu powołaliśmy się następującą argumentację.

W decyzji określającej warunki umorzenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest określić, tzn. skonkretyzować poprzez podanie kwot niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do których opłacenia jest obowiązany wnioskodawca, wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi wymienionymi w ustawie oraz poprzez wskazanie terminu, w jakim należności te podlegają spłacie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2014 r., III AUa 671/14).

W sprawie mojego Klienta, w decyzji określającej warunki umorzenia ZUS nie określił kosztów postępowania egzekucyjnego do których uregulowania był on zobowiązany. Wobec tego mój Klient  nie uiścił wszystkich opłat niepodlegających umorzeniu w terminie, pomimo zachowania należytej staranności

Sąd Okręgowy w Krakowie zmienił decyzję ZUS i potwierdził, że z uwagi na fakt, że ZUS w decyzji nie określił kosztów postępowania egzekucyjnego nie mógł oczekiwać, iż zostaną one uiszczone w terminie, a co za tym idzie umorzył wszystkie zaległości.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close