Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSSkładki

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zaległe składki

Wiele spraw toczących się przed Sądami Ubezpieczeń Społecznych dotyczy decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu spółki prawa handlowego za zobowiązania z tytułu nieuiszczonych składek na ubezpieczenie  W przypadku wielkich spółek, które zatrudniały dziesiątki pracowników wymiar zaległości wobec ZUS wraz z odsetkami jest ogromny.

W sprawach o zaległe składki, w myśl art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio przepis art. 116 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność członków zarządu, obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Dla obrony przed odpowiedzialnością za zaległości wobec ZUS, członek zarządu spółki musi wykazać, że:

  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy.

W praktyce zdarza się, że ZUS próbuje przenieść odpowiedzialność za zaległe składki ZUS na jedną lub kilka wybranych osób z wieloosobowego zarządu. Jest to praktyka absolutnie błędna. W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że organ rentowy zobligowany jest do objęcia decyzją przenoszącą na członków zarządu spółki odpowiedzialność za zaległości składkowe wszystkich jego członków.

Oczywiście procedura walki z ZUS jest w przypadkach spraw o przeniesienie odpowiedzialności za zaległe składki bardzo skomplikowana. Niemniej jednak w swojej praktyce zawodowej wielokrotnie widywałam orzeczenia Sądów zmieniające decyzje ZUS, dlatego kolejny raz zachęcam Państwa do weryfikowania decyzji ZUS przez prawników prowadzących sprawy przeciwko ZUS.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close