Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS – w jakim terminie? do kogo? co powinno zawierać?

W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na jedno z najczęstszych pytań, które otrzymuje od Państwa za pośrednictwem e-mail, a mianowicie „jak napisać odwołanie od decyzji?”

Jak już niejednokrotnie podkreślałam w moich wpisach, decyzje ZUS z uwagi na wiele różnych czynników, jak np. ograniczenia w postępowaniu dowodowym często są dla nas krzywdzące, dlatego też warto je zaskarżyć w drodze odwołania.

W jaki terminie wnieść odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie miesiąca, od dnia, w którym decyzja została doręczona. Termin miesiąca upływa z dniem, który datą odpowiada początkowemu

dniowi terminu, gdy dnia takiego w ostatnim miesiącu nie ma – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład:

Jeżeli decyzję otrzymaliśmy w dniu 20 maja, termin miesięczny do wniesienia odwołania upłynie w dniu 20 czerwca, natomiast, gdyby decyzja została doręczona w dniu 31 stycznia, termin miesięczny upłynie w dniu 28 lutego (ewentualnie 29 lutego, gdy wypada rok przystępny) o godzinie 24:00.

W sytuacji, w której upływ terminu miesięcznego wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odwołanie może zostać wniesione w następnym dniu powszednim.

Przykład:

Decyzja została doręczona w dniu 25 listopada – ostatni dzień, w którym możemy wnieść odwołanie przypada na dzień 27 grudnia, z uwagi na fakt, iż zarówno 25 grudnia, jaki i 26 grudnia są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu odwołanie zostanie złożone osobiście w siedzibie organu lub nadane listem poleconym (ekonomicznym lub priorytetowym) w placówce operatora pocztowego, którym w chwili obecnej jest Poczta Polska.

Uchybienie miesięcznemu terminowi nie zawsze oznacza „zamknięcie” drogi do złożenia odwołania, o czym w wcześniej zamieszonym wpisie.

Do kogo skierować odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS, należy skierować do sądu powszechnego. Co do zasady sądem właściwym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest Sąd Okręgowy, jednakże ustawodawca od powyższej reguły przewidział kilka wyjątków, w których sądem właściwym jest Sąd Rejonowy – są to sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej; oraz o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

ZUS obowiązany jest pouczyć Państwa, o tym, który sąd jest właściwy do rozpoznania odwołania!

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał zaskarżoną decyzję. Instytucja ta umożliwia ZUS zastosowanie autokontroli, w wyniku której ZUS może zmienić zaskarżoną decyzję zgodnie z treścią odwołania, nie przesyłając go do sądu. Sytuacja, w której ZUS stosuje autokontrole ma miejsce niezwykle rzadko, jednakże zdarzają się takie przypadki.

Co powinno zwierać odwołanie?

  • W pierwszej kolejności w odwołaniu należy wskazać sąd do którego kierowane jest odwołanie.

  • Następnie w odwołaniu należy wskazać dane identyfikujące odwołującego, czyli podanie imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu zamieszkania.

  • Bardzo ważnym jest, aby w odwołaniu dokładnie oznaczyć zaskarżoną decyzje poprzez wskazanie jej numeru, daty w której została wydana oraz organu, który ją wydał.

  • Odwołanie powinno również zawierać zarzuty i wnioski oraz ich uzasadnienie, a także wskazanie dowodów na poparcie naszych racji, tj. dowody z dokumentów, dowody z zeznań świadków, czy dowód z opinii biegłego odpowiedniej specjalności

Proszę pamiętać, aby w miarę możliwości wszelkie wnioski, dowody oraz twierdzenia wskazać właśnie w odwołaniu, jako, iż jest to pierwsze i w zasadzie najistotniejsze pismo w sprawie!

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Czy jeśli nie powołano w odwołaniu świadków są jeszcze jakiekolwiek szanse, aby sąd ich przesłuchał? czy sprawa już przegrana? 🙁
    mój mąż jest spawaczem, ale niestety ZUS odmówił przyznania emerytury w warunkach szczególnych, bo nie posiadał odpowiednich świadectw pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close