Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnymRenta z tytułu niezdolności do pracy

Okresy uzupełniające staż pracy

        Ustawa o emeryturach i rentach z FUS w przypadku osób ubiegających się o świadczenie emerytalne, których staż pracy nie wystarcza do osiągnięcia 25-letnich lub 30-letnich okresów składkowych i nieskładkowych, przewiduje możliwość zaliczania do stażu pracy tzw. okresów uzupełniających pracy w gospodarstwie rolnym.  Była już o tym mowa we wcześniejszym wpisie pt. Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy.

Zgodnie z regulacją art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS do ogólnego stażu ubezpieczenia uprawniającego do przyznania emerytury doliczyć można:

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia;
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.
Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdzie wniosek o emeryturę z ZUS składają osoby, które podczas swojej aktywności zawodowej podlegały zarówno pod ZUS i KRUS. Dotyczy to również ubezpieczonych, którzy pobierali lub pobierają z KRUS świadczenia np. rentowe.
Dla takich osób kluczowe znaczenie ma regulacja przepisu 10 ust 3 ustawy o emeryturach i rantach z FUS, który stanowi, iż:
“do okresów stażu pracy uprawniających do przyznania emerytury z ZUS nie można zaliczyć okresów, które były uwzględniane przez KRUS przy ustalaniu prawa do jakiegokolwiek świadczenia”.

Przykład:

Pan Jan ubezpieczony był w ZUS w latach 1973-1990, w latach 1991-1999 prowadził gospodarstwo rolne i z tego tytułu odprowadzał składki do KRUS. W maju 1999r. zachorował i otrzymał rentę z KRUS. Do ustalenia świadczenia rentowego z KRUS wzięto pod uwagę okresy od 1995-1999r. (ustawa wymaga aby podlegać pod KRUS przez 5 lat przed złożeniem wniosku o rentę). W tym momencie Pan Jan składając wniosek o wcześniejszą emeryturę z ZUS nie będzie miał możliwość doliczenia do swojego stażu pracy okresów ubezpieczenia w KRUS w latach 1995-1999r., ponieważ te okresy zostały już skonsumowane przez KRUS przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 
Powyższa zasada doznaje jednak pewnego wyjątku. Otóż jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenie emerytalne z ZUS, dotychczas pobierała rentę z KRUS, a renta została przyznana w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową rolnika, to ZUS będzie miał prawo odliczyć od stażu pracy tylko 1 dzień!

Dlaczego? 

Ponieważ dla przyznania wypadkowej renty rolniczej niezbędne jest tylko podleganie ubezpieczeniu w KRUS w dniu zdarzenia, pozostały okres ubezpieczenia rolniczego może zostać uwzględniony jako uzupełniający przy ustalaniu prawa do emerytury z pracowniczego systemu ubezpieczeniowego.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close