Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
ZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Orzecznik zus cofnął mi zwolnienie lekarskie, co dalej?

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli wykonywanej przez lekarzy orzeczników ZUS.

W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

a) w wyznaczonym miejscu,
b) w miejscu jego pobytu;

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Konieczność udostępnienia posiadanej dokumentacji jest obowiązkiem ubezpieczonego.

Istnieje kilka przyczyn z powodu których ZUS może cofnąć L4.

Brak stawienia się na badanie lekarskie lub brak przekazania do ZUS wyników badań.

Badanie odbywa się po doręczeniu zawiadomienia o terminie badania. Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, które to miejsce należy obligatoryjnie wskazać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie. Zmiana miejsca pobytu musi być wskazana w ZUS nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Brak powiadomienia ZUS o zmianie miejsca pobytu skutkuje uznaniem skutecznego doręczenia zawiadomienia na dotychczasowy adres.

Zawiadomienie przekazane telefonicznie ma skutek doręczenia, jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagranie. Zawiadomienie przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma skutek doręczenia, jeżeli doręczający otrzymał potwierdzenie jego otrzymania przez ubezpieczonego.

W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Określenie wcześniejszej daty powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność, dzieje się to na mocy zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy.

Zaświadczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS stanowi podstawę do wydania przez ZUS decyzji o braku prawa do zasiłku.

Badanie kontrolne na wniosek pracodawcy.

Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

Jeśli orzecznik ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) cofnie Twoje zwolnienie lekarskie, nastąpi to w formie decyzji od której przysługiwało będzie prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close