10 godzin temu

  WYGRANA SPRAWA O ZWROT WYSOKICH ZASIŁKÓW DO ZUS

  Na naszym blogu dziesiątki razy pisaliśmy o sprawach związanych z deklarowaniem maksymalnej podstawy wymiaru składek i decyzjach ZUS w zakresie…
  2 tygodnie temu

  Oskładkowanie większościowego wspólnika spółki z o.o.

  Do mojej kancelarii coraz częściej trafiają klienci (większościowi wspólnicy spółek z o.o.) na których ZUS nakłada obowiązek odprowadzania składek społecznych…
  2 tygodnie temu

  Renta socjalna, a renta z tytułu niezdolności do pracy.

  Na naszym blogu pisaliśmy już o tym, że osoby pobierające rentę socjalną mają możliwość podjęcia zatrudnienia, a zatrudnienie w warunkach…
  3 tygodnie temu

  Czy okres 180 pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać bezpośrednio po ostatnim zatrudnieniu osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne?

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 180 dni…
  3 tygodnie temu

  Faktyczne zaprzestanie działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej.

  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność zobowiązane są do odprowadzania składek do ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania…
  23 września 2022

  Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać zwrotu nienależnie pobranej emerytury?

  Generalna zasada dotycząca nienależnie pobranej emerytury stanowi, że osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu (art. 138…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close