Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUSOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiUbezpieczenie zdrowotneZasiłki

Pakiet kryzysowy – nad jakimi ułatwieniami dla pracodawców pracuje rząd ?

W Sejmie trwają prace w sprawie opracowania tzw. pakietu kryzysowego dla przedsiębiorców, umożliwiającego zachowanie płynności finansowej w czasie trwania epidemii.

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców/pracowników przewiduje ustawodawca?

Czasowe zawieszenie zakładu pracy

Zgodnie z projektem ustawy Pracodawca może wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy w przypadku, gdy liczba pracowników skierowanych do wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, przekracza 20% stanu zatrudnienia w zakładzie pracy, albo bez względu na tę liczbę – z uwagi na specyfikę zakładu pracy – powoduje to niemożność lub znaczące utrudnienia w jego funkcjonowaniu.

Inspektor pracy ma 3 dni na wydanie decyzji o odmowie wyrażenia zgody za zwieszenie, brak odpowiedzi oznacza wyrażanie zgody.

Decyzja o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcznego okresu może on zostać wydłużony na dalszy czas oznaczony.

W przypadku wydania decyzji o zawieszeniu pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie pracy, otrzymują 60% dotychczasowego wynagrodzenia, jednak nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Koszty wynagrodzenia za czas zawieszenia działalności zakładu pracy ponoszą pracodawca oraz Skarb Państwa w równych częściach.

Przejęcie przez Państwo wypłat wynagrodzeń dla pracowników.

Projekt ustawy zakłada, iż w przypadku obowiązkowej hospitalizacji pracownika albo poddania go kwarantannie z powodu COVID-19 pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Projekt ustawy przewiduje istotne zmiany w nowym zasiłku opiekuńczym dotyczące czasu jego trwania oraz możliwości skorzystanie z takiego zasiłku przez rodziców dzieci do 15 roku życia.

Zgodnie z brzmieniem projektu – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły rodzicowi lub opiekunowi dziecka przysługiwać ma dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż okres zamknięcia placówki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 15 roku życia.

Odroczenie płatności składek zus/rozłożenie zaległości na raty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek przedsiębiorcy, który z powodu COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozłożyć należność na raty. W przypadku odroczenia płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.
W razie odroczenia terminu płatności składek ZUS nie naliczy żadnych dodatkowych opłat.

Preferowane pożyczki dla przedsiębiorców

Projekt ustawy proponuje stworzenie mechanizmu preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii.
O pożyczkę będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wystąpienia epidemii oraz faktycznie wykonywali działalność gospodarczą w czasie zagrożenia COVID-19.

Projekt definiuje zatem dwa warunki konieczne do udzielenia pożyczki.

1. Poniesienie szkody;

2. faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej podczas trwania epidemii.

Środki finansowe uzyskane w ramach pożyczki mają być przeznaczone na działalność bieżącą.

Pożyczki będą udzielane przez fundusze pożyczkowe. Środki finansowe na udzielanie pożyczek będą pochodziły z dotacji budżetu państwa. Do czasu uzyskania dotacji fundusz pożyczkowy będzie mógł wypłacać pożyczki ze środków własnych. Kwota udzielonych pożyczek będzie podlegała refundacji w ramach tej dotacji.
Pożyczka będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości szkody, ale nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Maksymalna kwota pożyczki na dzień dzisiejszy nie jest znana.
Podstawą określenia kwoty pożyczki będzie oszacowanie szkody poniesionej przez przedsiębiorcę przez fundusz pożyczkowy.

Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca będzie składał w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody. Do wniosku będą musiały być dołączone oświadczenie of aktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w czasie zagrożenia COVID-19 oraz dokumenty potwierdzające szkodę. Wnioski o udzielenie pożyczki będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Fundusz pożyczkowy będzie obowiązany do zawarcia umowy pożyczki z przedsiębiorcą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki. Wypłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki.

Przedsiębiorca będzie obowiązany do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia otrzymanej pożyczki przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. W uzasadnionych przypadkach okres ten będzie mógł być przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 miesiące. Podstawę rozliczenia będą stanowiły dokumenty potwierdzające kwoty i cele wydatków, w szczególności rachunki albo faktury wystawione na przedsiębiorcę.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykorzysta pożyczki w całości albo w części, niewykorzystana kwota pożyczki będzie podlegała zwrotowi. Od niezwróconej niewykorzystanej kwoty pożyczki fundusz pożyczkowy będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki będą liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki. Analogiczna regulacja będzie dotyczyła sytuacji, w której przedsiębiorca wykorzysta pożyczkę w całości albo części niezgodnie z przeznaczeniem (co zostanie stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez fundusz pożyczkowy).

W projekcie przewidziano, że pożyczka wykorzystana i rozliczona, będzie podlegała umorzeniu z dniem złożenia do funduszu pożyczkowego rozliczenia, przy czym umorzeniu będzie podlegało 75% udzielonej pożyczki. Pozostałe 25% kwoty pożyczki przedsiębiorca będzie obowiązany spłacić, z tym że kwota ta nie będzie oprocentowana. W projekcie przewidziano 9-miesięczny okres karencji spłaty pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie będzie mógł przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Uporządkowanie trybu pracy zdalnej.

Wiemy już, że pracodawca może polecić wykonywanie pracownikowi pracy w trybie zdalnym.
Projekt ustawy tworzy nową definicję legalną pracy zdalnej.

Praca zdalna to praca wykonywana przez czas oznaczony przez pracodawcę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe.

Pracodawca, polecając pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej ma ponadto:

  1. Uzgadniać z pracownikiem miejsce jej wykonywania;
  2. Wyznaczać okres jej wykonywania

Organizację i porządek w procesie pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala pracodawca w regulaminie pracy albo w poleceniu o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Co ważne pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close