Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Po jakim czasie nabywamy prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego?

Po jakim czasie nabywamy prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do zasiłku chorobowego nabywane jest po upływie określonego okresu ubezpieczenia. Okres ten jest różny w zależności od tytułu podlegania ubezpieczeniom chorobowym (obowiązkowym lub dobrowolnym). Obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe obejmują pracowników, dobrowolne zaś osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców.

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  1.  po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2.  po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W prawie istnieją również wyjątki w razie ziszczenia których ubezpieczony nabywa prawo za zasiłku chorobowego już w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

  1. absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
  2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  4.  posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  5. funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Po jakim czasie nabywamy prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego  i opiekuńczego w odróżnieniu od prawa do zasiłku chorobowego nabywamy już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu bez względu na to czy ma ono charakter obowiązkowy czy też dobrowolny.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2020 r. sygn. akt: II UK 374/18:

W odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje okres wyczekiwania; wystarczy że poród odbędzie się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Teoretycznie zatem pracownica może nabyć prawo do tego zasiłku po przepracowaniu jednego dnia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close