Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

Po jakim czasie przedawnia się nadpłata w ZUS?

Nienależnie opłacone składki ZUS zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat.

ZUS bardzo często w decyzjach o odmowie zwrotu należności z tytułu nieopłaconych składek wskazuje, iż termin przedawnienia należy liczyć od momentu dokonania zapłaty składek nienależnych. Niestety w wielu przypadkach takie założenie jest niezgodne z prawem.

Od jakiego momentu należy liczyć termin przedawnienia nienależnie odprowadzonych składek na ubezpieczenie?

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o ich zwrot.

Przepisy nakładają jednak na ZUS obowiązek zawiadomienia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z art. 24 ust. 6g. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

1) otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie pobranych składek

2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia.

Obowiązkiem organu rentowego, wynikającym z art. 24 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest zawiadomienie płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone. Jedyną okolicznością zwalniającą ZUS z tego obowiązku jest wysokość składek podlegających zwrotowi, która nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli więc ZUS zawiadomił płatnika składek o nadpłacie występującej na koncie ubezpieczeniowym nie ma prawa liczyć początku biegu przedawnienia od dnia zapłaty składek.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. a jeżeli nie otrzamałam informacji z ZUS o nadplacie na koncie ktora powstala 2002 c\zy mogę ubiega sie o zwrot nadplaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close