Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura górniczaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Praca sygnalisty pod ziemią – czyli kilka słów o emeryturze górniczej

Jeśli wykonywali Państwo pracę sygnalisty pod ziemią i nie posiadają Państwo wykazu zjazdów pod ziemię lub innych dokumentów świadczących, że praca była wykonywana rzeczywiście pod ziemią (określenie w świadectwie pracy stanowiska, jako „sygnalista pod ziemią” nie jest wystarczające), proszę przygotować się, że ZUS odmówi zakwalifikowania powyższej pracy do pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią, od czego uzależnione jest przejście na tzw. „wcześniejszą emeryturę górniczą”, a w konsekwencji wyda decyzję odmowną.

Dzieje się tak dlatego, że ZUS uznaje, iż praca Ubezpieczonego nie jest pracą wykonywaną pod ziemią, bowiem za zatrudnionych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią można uznać jedynie sygnalistów podszybia, międzyszybia, szybiku ślepego lub sygnalistę z określonym poziomem pracy pod ziemią lub sygnalistę, który udokumentuje miesięcznymi wykazami dniówek roboczych pod ziemią, że wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracę pod ziemią

W konsekwencji ZUS kwalifikuje pracę sygnalisty pod ziemią do kategorii prac mieszanych (rotacyjnych), co oznacza, że przyjmuję, iż część pracy rzeczywiście wykonywana była pod ziemią, a część na nadszybiu, czyli na powierzchni.

Powyższe nie przesądza jeszcze o tym, że ZUS ma rację, dlatego po raz kolejny zachęcam Państwa do weryfikacji negatywnych decyzji ZUS.

Najistotniejszą kwestią w odwołaniu od decyzji odmawiającej przyznania emerytury górniczej, będzie wykazanie, że praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.

Bardzo istotnym jest, aby w pierwszej kolejności szczegółowo opisać obowiązki, które były wykonywane pod ziemią, ze wskazaniem poziomu, na którym były wykonywane oraz miejsca np. w Szybie X. Jeżeli jakiekolwiek pracę były wykonywane na powierzchni, Sąd oddali odwołanie, przyjmując, że stanowisko, które zajmował Ubezpieczony należało do kategorii prac mieszanych.

Jak już pisałam we wcześniejszych wpisach pt. Co jest dowodem dla ZUS?, w postępowaniu sądowym okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego, w tym m. in. zeznaniami świadków, którzy to mogą potwierdzić, że praca na stanowisku sygnalisty rzeczywiście była wykonywana tylko i wyłącznie pod ziemią, pomimo iż w zakładzie pracy Ubezpieczonego nie prowadzono wykazów zjazdów pod ziemię. Na świadków należy powołać np. osoby, które zjeżdżały wspólnie z ubezpieczonym pod ziemię, czy też jego przełożonych. Warto również powołać świadków, którzy potwierdzą, iż w zakładzie istniał podział stanowisk na sygnalista, który wykonywał pracę pod ziemią oraz sygnalistę, który wykonywał pracę na nadszybiu.

Jeżeli chociażby część prac podczas dniówki roboczej wykonywana była na powierzchni, nie będzie możliwości zakwalifikowania takiej pracy, jako pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close