Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura Pomostowa

Pracodawca nie odprowadził składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – odmowa prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
    ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  4. posiada przynajmniej jednej dzień pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. (według starego wykazu prac w warunkach szczególnych).
  5. posiada po dniu 31 grudnia 2008 r. przynajmniej jeden dzień pracy w szczególnych warunkach (według nowego wykazu prac w warunkach szczególnych, stanowiącego załącznik od ustawy prawo o emeryturach pomostowych).
  6. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

W decyzjach odmawiających przyznania prawa do emerytury pomostowej często używanym przez ZUS argumentem na poparcie odmowy świadczenia jest okoliczność, iż pracodawca nie odprowadzał za pracownika składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych). ZUS widząc, iż pracodawcy nie ewidencjonowali składek na Fundusz Emerytur Pomostowych po dniu 31 grudnia 2008r. (wtedy zrodził się taki obowiązek) bezrefleksyjnie uznaje, iż wnioskodawca nie posiada po dniu 31 grudnia 2008 r. przynajmniej jeden dzień pracy w szczególnych warunkach.

Czy ZUS ma rację?

Oczywiście, że nie!

Kwestia zgłoszenia pracownik do Funduszu Emerytur Pomostowych nie powinna być brana pod uwagę w sprawach dotyczących ustalenia uprawnień do emerytury pomostowej z uwagi na pracę w szczególnych warunkach, gdyż naruszenie prawa przez pracodawcę nie ma żadnego wpływu na kwestię zasadności przyznania prawa do emerytury pomostowej. Pracownik nie może utracić prawa do świadczenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szkodliwych z powodu niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę. Otrzymanie emerytury pomostowej uzależnione jest jedynie od wykonywania określonego rodzaju pracy w przewidzianym przez ustawę przedziale czasu.

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 marca 2017 roku o sygn. Akt III AUa 1925/16, który stwierdził że:

“przyznanie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od przedłożenie przez płatnika druków ZUS ZSWA, czy też opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, lecz od wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 15 stycznia 2018 roku o sygn. Akt III U 911/17, stwierdzając, że: „obowiązki wynikające z art. 35 i następne ustawy o emeryturach pomostowych związane ze zgłoszeniem danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i zapłatą należnych składek na (…) za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obciążają pracodawcę. Okoliczność zatem, że pracodawca wskazanych obowiązków o charakterze ewidencyjno – sprawozdawczym w stosunku do danego pracownika nie realizował nie sprzeciwia się zakwalifikowaniu pracy na danym stanowisku do stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, gdyż dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze decydujące znaczenia ma rodzaj powierzonej mu pracy i rzeczywiście wykonywanych zadań”.

Sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy w jednolity sposób podchodzą do problematyki braku opłacenia składek na FEP, niestety ZUS nie dopuszcza tej argumentacji. Zmiana decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej jest więc możliwa jedynie na drodze sądowej wywołanej wniesieniem odwołania od decyzji ZUS.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close