Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiZasiłki

Pracodawca nie płaci zasiłku ? Obowiązek przechodzi na ZUS.

W obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, już kilkukrotnie spotkałam się z relacją pracownika, gdzie pracodawca z uwagi na brak środków odmówił wypłaty zasiłków.  Dzisiejszy wpis dedykowany jest wszystkim pracownikom, którzy mierzą się obecnie z podobnymi problemami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje  przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Według art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawo do zasiłku chorobowego i jego wysokość ustalają oraz świadczenie to wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych i powinni je rozliczać na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie.

Powyższe oznacza, że ustawodawca powierzył wymienionym płatnikom składek uproszczoną formę wypłaty i rozliczeń świadczeń przysługujących z funduszu chorobowego. Pracodawca jedynie formalnie wypłaca świadczenie chorobowe ze środków własnych, bowiem w istocie rzeczy wypłaca je ze środków funduszu chorobowego, skoro rozlicza wypłacone świadczenia należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi w FUS.

 

A co w sytuacji gdy pracodawca nie wypłaca należnego zasiłku?

 

Należy zauważyć, iż żaden przepis nie uzależnia wypłaty zasiłków od stwierdzenia braku środków finansowych na wypłaty świadczeń chorobowych u płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych. ZUS będący dysponentem środków z FUS, nie ma prawa uchylić się od obowiązku wypłaty ubezpieczonym należnych świadczeń chorobowych, jeżeli płatnik składek nie wykonał ciążącego na nim “technicznego” obowiązku ich wypłaty.

Wyraz powyższemu daje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012r. sygn. akt: I UK 447/11, zgodnie z którym:

Obowiązek wypłaty świadczeń z funduszu chorobowego płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, który nie wypłacił ubezpieczonemu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przysługujących z funduszu chorobowego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz nie rozliczył ich w ramach składek należnych na ubezpieczenie chorobowe, przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 51 ust. 2 w związku z art. 54 pkt 1 i art. 55 pkt 3 tej ustawy).

Uprawnieni do świadczeń chorobowych ubezpieczeni nie mogą dochodzić “roszczeń chorobowych” od płatników składek, którzy pomimo tego, że ustalają prawo i wysokość oraz wypłacają świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, to nie wydają decyzji w sprawach tych świadczeń. Decyzje w sprawach świadczeń chorobowych zawsze wydają organy rentowe, bo do nich (ich właściwości) należy wydawanie zaskarżalnych decyzji w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Co zrobić gdy pracodawca nie wypłaca zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego?

 

W tym względzie koniecznie będzie złożenie do ZUS wniosku o przejęcie wypłaty zasiłku, który nie został wypłacony przez płatnika składek. ZUS wyda w tym przedmiocie decyzję administracyjną, która będzie podlegała kontroli przez Sąd Ubezpieczeń Społecznych.

 

ZUS odmówił wypłaty zasiłku z uwagi na brak druku Z-3?

 

Braki w dokumentacji osobowej, a w szczególności druku Z-3 nie mogą pozbawiać ubezpieczonego prawa do spornych świadczeń. Zaniedbania pracodawcy w wywiązaniu się z dostarczenia do ZUS niezbędnych dokumentów w żaden sposób nie mogą obciążać ubezpieczonego. Brak druku Z-3 nie stanowi przesłanki koniecznej do nabycia prawa do zasiłków. Organ rentowy dysponuje takimi danymi dotyczącymi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, by móc ustalić podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w spornym okresie. Ubezpieczeni nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji nie wypełnienia przez jej pracodawcę w zakresie obowiązku złożenia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

 

ZUS wydał decyzję o odmowie prawa do zasiłku z uwagi na opisane w artykule przeszkody?

 

Koniecznie skonsultuj przyczynę wydanej decyzji z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS. Każda sprawa jest inna i tylko szczegółowa analiza wszystkich okoliczności faktycznych pozwoli zweryfikować zasadność wydanej decyzji ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close