Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Preferencyjny ZUS dla adwokata lub radcy prawnego wykonującego czynności na rzecz byłego pracodawcy.

Za nami wyniki egzaminów zawodowych (adwokackiego i radcowskiego), młodzi prawnicy pracujący w kancelariach moich znajomych już niedługo wpisani zostaną na listy zawodowych pełnomocników i rozpoczną własną ścieżkę zawodową. Niektórzy z nich jednak będą kontynuować współpracę z dotychczasowymi pracodawcami w ramach własnej działalności gospodarczej i temu zagadnieniu poświęcę dzisiejszy wpis.

Rynek usług prawnych jest od dłuższego czasu przesycony ilością pełnomocników, dlatego pierwsze lata prowadzenia działalności mogą okazać się “chude”. Najmłodsi przedstawiciele palestry szukają więc sposobów na obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Z tych właśnie względów w ostatnich dniach odebrałam kilka telefonów od kolegów z zapytaniem:

“Czy radca prawny/adwokat wykonywujący pracę w ramach własnej działalności na rzecz byłego pracodawcy może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?”

 

Dla przypomnienia z preferencyjnych składek ZUS możesz skorzystać jeżeli:

  • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Wobec powyższych wytycznych z literalnego punktu widzenia młodzi radcowie prawni/adwokaci nie mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS z uwagi na współpracę z byłym pracodawcą.

Na szczęście Sąd Najwyższy w dniu 10 kwietnia 2013r. podjął uchwałę (II UZP 2/13), zgodnie z którą:

“Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)”.

W uchwale Sądu Najwyższego znajdziemy zestawienie porównawcze czynności aplikanta i czynności pełnomocnika profesjonalnego oraz wniosek, iż zakres obowiązków jest inny, nie pokrywa się. Aplikant pracuje pod nadzorem adwokata lub radcy prawnego. wykonuje swoje czynności każdorazowo po udzieleniu szczegółowych wytycznych od zlecającego sprawę pełnomocnika profesjonalnego. Aplikanci mają również ograniczony kontakt z klientami kancelarii i kontakty te nie polegają na udzielaniu im porad prawnych. Aplikanci zajmują się sporządzaniem korespondencji prawnej, projektów pism procesowych, innych pism, które następnie są weryfikowane przez adwokatów lub radców prawnych. Aplikanci zastępują również pełnomocnika głównego na rozprawach oczywiście pod kierownictwem pełnomocnika procesowego.

Powyższe stanowisko na trwałe przyjęło się w orzeczeniach sądów powszechnych, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2013r. sygn. akt: III AUa 1273/12:

“W odniesieniu do adwokatów podejmujących działalność gospodarczą w formie prowadzenia kancelarii we współpracy z dotychczasowym pracodawcą, nie zachodzi przesłanka wyłączająca prawo do zastosowania obniżonej składki”.

Pamiętajmy, że opisany wariant dotyczy jedynie sytuacji gdzie praca świadczona była przez aplikanta, a działalność na rzecz byłego pracodawcy wykonywana jest przez radcę prawnego lub adwokata po otrzymaniu uprawnień. Możliwość przyjęcia preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie ma zastosowania wobec radcy prawnego, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi związane z doradztwem prawnym na rzecz osoby, dla której przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywał pracę w ramach stosunku pracy na stanowisku starszego prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego.

Oczywiście może się zdarzyć, iż wbrew jednolitej wykładni sądów, ZUS po przeprowadzeniu kontroli wyda decyzję o zmianie zadeklarowanej podstawy składek. Jak wiadomo cierpiący na przesyt spraw prowadzonych w sądzie adwokaci i radcowie prawni nie mają czasu na toczenie własnych postępowań, dlatego przed nawiązaniem współpracy z byłym pracodawcą proponuje złożenie do ZUS wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Podstawą prawną do wydania interpretacji indywidualnych jest art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Interpretacje mogą obejmować tylko stany przyszłe! Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.

Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem PUE lub pocztą. Koszt złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ZUS to kwota 40 zł.

Pamiętajmy, że w wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów powinien zawierać nasze własne rozwiązanie.

ZUS w wydanej interpretacji może nasze stanowisko uznać za prawidłowe albo nieprawidłowe.

UWAGA!

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31 dniu stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close