Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Przebywanie na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim, a ciągłość działalności gospodarczej.

W ostatnich latach znaczną część spraw w Naszej Kancelarii dotyczy takiej tematyki, jak:

  • pozorność umowy o pracę,
  • pozorność wynagrodzenia
  • czy pozorność działalności gospodarczej,

– o czym kilka słów w dzisiejszym wpisie.

Przy ocenie czy działalność gospodarcza ma charakter pozorny istotne znaczenie ma ocena, czy działalność prowadzona była w sposób zarobkowy, zorganizowany oraz ciągły.

Jednym z częstszych argumentów w decyzjach ZUS jest to, iż działalność nie była prowadzona w sposób ciągły, bowiem Ubezpieczony/a przebywała na zasiłkach opiekuńczych, chorobowych czy macierzyńskich, z czym stanowczo się nie zgadzamy.

Sam fakt wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego tj. przebywania przez Ubezpieczonego na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich bynajmniej nie świadczy o braku woli rozpoczęcia działalności gospodarczej,  a następnie prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie można przewidzieć, że sytuacja zdrowotna czy rodzinna utrudni lub też ograniczy zakres prowadzenia działalności, a wobec tego korzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nie może prowadzić do wniosku, że działalność gospodarcza nie była w ogóle prowadzona.

W orzecznictwie podkreśla się, że przesłanka ciągłości realizowana jest już poprzez takie zachowania ubezpieczonego, z którego wynika zamiar ciągłego prowadzenia działalności. Ciągłości nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Ciągłości bowiem dowodzą takie zachowania ubezpieczonego, które w danej chwili nie przynoszą jeszcze dochodu, czy nawet przychodu, ale z uwagi na zamierzony cel są niezbędne do jego uzyskania lub maksymalizacji i takie właśnie działania w spornym okresie wykonywała Odwołująca.

Przykładowo Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 października 2016 r., III AUa 2100/15 wskazał, że:

Spowodowane niezdolnością do pracy okresy niewykonywania działalności przez przedsiębiorcę nie podlegają wyłączeniu z obowiązkowych ubezpieczeń, a dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym okresy te stanowią podstawę do pobierania zasiłku chorobowego.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close