Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUS

Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych

Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ograniczono w wielkim stopniu rodzaje stanowisk uprawniających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. W tym momencie tylko około 40 zawodów wymienionych jest w załączniku do ustawy – jako praca wykonywana w warunkach szkodliwych. Więcej o tym we wpisie pt: Emerytura pomostowa .

Ustawodawca celem “zadośćuczynienia” osobom, które nie mogę wcześniej skorzystać z prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych wprowadził instytucję rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Przepis art. 21 ustawny o emeryturach pomostowych stanowi, iż:
“Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat”.

Kogo dotyczy ta regulacja?

Osób, które z uwagi na swój wiek nie osiągnęły na dzień 1 stycznia 1999r. 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Prawo do rekompensaty mają również osoby które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jaki jest cel rekompensaty i ile ona wynosi?

Rekompensata nie stwarza możliwości zakończenia wcześniej aktywności zawodowej przez osoby które pracowały w warunkach szczególnych, lecz powoduje zwiększenie podstawy wymiaru emerytury z ZUS, do której osoba uprawniona nabyła prawo po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Kwota rekompensaty zależy od liczby okresów składkowych i nieskładkowych, długości pracy wykonywanej w szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach, wieku na dzień 31 grudnia 2008 r. W mojej kancelarii spotkałam się z przypadkami podniesienia świadczeń emerytalnych nawet o 1000 zł miesięcznie.

Jak uzyskać prawo do rekompensaty?

Co bardzo istotne, rekompensatę otrzymacie Państwo jedynie na swój wniosek. ZUS z urzędu nie dokonuje takich przeliczeń.

Co w przypadku kiedy ZUS nie uzna pracy w warunkach szczególnych?

W razie wydania decyzji odmownej pozostaje droga sądowa. Należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS z żądaniem ustalenia przez Sąd okresów pracy w warunkach szczególnych. Polecam skorzystać z wpisu pt: czy pracowałem w warunkach szczególnych?

Czy z rekompensaty ma prawo skorzystać osoba, która nabyła prawo do wcześniejszej emerytury lecz jej nie pobierała?

Niestety nie. Osoba która nabyła prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych nie ma prawa do rekompensaty.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close