Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta chorobowa po 50 roku życia.

Renta po 50 roku życia jest jak najbardziej możliwa do uzyskania z ZUS. W tym przypadku o otrzymaniu świadczenia decydował będzie nie wiek, a stan zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie oraz spełnienie innych przesłanek warunkowanych ustawą.

Warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy:

Podstawowym warunkiem przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest ustalenie przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS, istnienia niezdolności do pracy.

Ważna jest również data powstania niezdolności do pracy, ma ona powstać nie później niż 18 miesięcy od ustania ostatniego okresu składkowego i nieskładkowego. Zasada ta doznaje wyjątku, mianowicie osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz legitymująca się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) nie musi wykazywać, iż jej niezdolność do pracy powstała w przeciągu 18 miesięcy od ostatniego okresu ubezpieczenia.

Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musi legitymować się również odpowiednim długim stażem ubezpieczenia (5 lat w ostatnim 10-leciu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty lub powstaniem niezdolności do pracy).

Procedura uzyskania renty

Wniosek:

Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez internet.

Dokumenty:

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie lekarskie wydane na urzędowym formularzu OL-9, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające staż pracy i dokumentację medyczną

Etapy orzekania o stopniu niezdolności do pracy:

Pierwszym etapem orzekania o stopniu niezdolności do pracy jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, jeżeli lekarz nie stwierdzi niezdolności do pracy lub ustalony stopień nie będzie nam odpowiadał, w terminie 14 dni od doręczenia treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS służyło będzie prawo złożenia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS nie będzie istniała możliwość odwoływania się na etapie administracyjnym.

Odwołanie od decyzji ZUS:

Od decyzji ZUS wydanej w związku z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo złożenia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS do Sądu Okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o rentę.

Postępowania przed Sądem w sprawie o rentę.

Proces w sprawie ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności nie jest typowym procesem cywilnym. Wynik procesu jest determinowany treścią opinii biegłych lekarzy specjalistów, dlatego tak ważne jest skomponowanie właściwego odwołania od decyzji ZUS w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Często zdarza się, iż wyrok wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie.

Uwaga: Renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje osobom, które uzyskały powszechny wiek emerytalny, z dniem uzyskania takiego wieku prawo do renty z urzędu zostaje z urzędu zmienione na prawo do emerytury. Wyjątkiem jest ustalenie prawa do renty z tytułu wypadku przy pracy lub renty zawodowej, które to świadczenia można pobierać w zbiegu z prawem do emerytury.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close