Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinna

Renta rodzinna po dziadkach.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny, pod warunkiem spełnienia dodatkowych przesłanek.

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
3) małżonek (wdowa i wdowiec);
4) rodzice (również ojczym i macocha).

Kiedy renta rodzinna przysługuje wnukom?

 

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna przysługuje przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Z treści przepisu wynika jednoznacznie, że wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej nie przysługuje prawo do renty rodzinnej po zmarłym dziadku lub babci. W powołanym przepisie wymieniony został krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej, do których zaliczono przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przy czym ustawodawca wyraźnie wyłączył z tego grona dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej. Wszelkie wątpliwości na tle wykładni tegoż przepisu wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2017 r., I UK 411/16 (OSNP 2018 Nr 8, poz. 108), stwierdzając, że prawo do renty rodzinnej z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.) nie przysługuje na przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać inne świadczenia służące wsparciu rodziny (np. z art. 80 i 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Podstawową przesłanką nabycia prawa do renty rodzinnej przez wnuka jest przyjęcie go przez dziadków zarówno “na wychowanie”, jak i “na utrzymanie”. Dla nabycia prawa do renty nie jest zatem wystarczające przyjęcie wnuka “tylko” na wychowanie albo przyjęcie go “tylko” na utrzymanie.

Co należy rozumieć pod pojęciem przyjęcia na wychowanie?

 

Pod pojęciem przyjęcia na wychowanie należy rozumieć sytuację, w której brakuje rodziców zajmujących się wychowaniem dziecka, albo gdy rodzice nie realizują obowiązku wychowywania dziecka, wobec czego tę powinność przejmują dziadkowie. Co warte podkreślenia, przyjęcie na wychowanie oznacza stałe sprawowanie pieczy na dzieckiem polegające na opiece nad nim, przekazywaniu mu wiedzy, zapewnieniu osiągnięcia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz doprowadzeniu do samodzielności. Tego warunku nie spełnia utrzymywanie jedynie stałego kontaktu osobistego między wnukiem i dziadkami, bo chociaż rola dziadków (podobnie jak innych członków rodziny) w procesie wychowawczym dziecka jest oczywista, to jednak nie oznacza ona automatycznego “przyjęcia dziecka na wychowanie”.

Co rozumieć pod pojęciem przyjęcia na utrzymanie?

 

Z kolei zwrot przyjęcie na utrzymanie oznacza stan, w którym podstawowe potrzeby materialne dziecka są zapewniane w sposób ciągły: systematyczne i permanentne dostarczanie dziecku (wnukowi) środków niezbędnych do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych.

Do grona uzasadnionych powodów (obiektywnych i niezawinionych przeszkód w dostarczaniu dziecku środków utrzymania) można uwzględnić fakt dotyczący stanu zdrowia rodziców, ich niepełnosprawność, całkowitą niezdolność do pracy lub zdolność znacznie ograniczoną, długotrwały brak zatrudnienia mimo intensywnego poszukiwania pracy oraz wszelkie zdarzenia losowe wykluczające podjęcie pracy zarobkowej, czy też w końcu wiek rodziców (zbyt młody, podeszły) i ilość potomstwa. Istotą i celem renty rodzinnej jest bowiem zapewnienie członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego środków utrzymania, przy założeniu, że wskutek jego śmierci sytuacja materialna członków jego rodziny ulega pogorszeniu.

 

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close