Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Renta w drodze wyjątku – brak niezbędnych środków utrzymania

W art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustawodawca przewidział dla ubezpieczonych oraz pozostałych po nich członków rodzin, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury lub renty na zasadach ogólnych możliwość przyznania tych świadczeń w drodze wyjątku.

Aby otrzymać świadczenie w drodze wyjątku niezbędnym jest spełnienie trzech przesłanek:

1) niespełnienie wymagań dających prawo do emerytury lub renty musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami (o szczególnych okolicznościach pisałam we wpisie pt: Emerytura lub renta w drodze wyjątku ).

2) ubiegający się o świadczenie nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek;

3) osoba ta nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Dzisiaj zajmę się omówieniem ostatniej z ww. przesłanek, a mianowicie, co należy rozumieć przez brak niezbędnych środków utrzymania.

Co oznacza brak niezbędnych środków utrzymania?

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, iż pojęcia “niezbędnych” środków utrzymania nie można utożsamiać z pojęciem “niewystarczających” środków (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA 4289/01, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z uwagi na fakt, iż brak niezbędnych środków utrzymania, jako przesłanka do przyznania świadczenia w drodze wyjątku, nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia tego kryterium należy, w sposób najbardziej obiektywny, oceniać posiadane przez Ubezpieczonych środki utrzymania na tle wysokości minimalnej emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

W chwili obecnej kwota najniższych emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1.000 zł brutto, czyli około 853 zł netto i to właśnie ta kwota powinny być wzięta pod uwagę przy dokonywaniu porównania.

Sądy Administracyjne stoją na stanowisku, iż przesłanka ta powinna być oceniana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb służących do zaspokojenia minimum egzystencji, dlatego też bardzo istotnym jest, aby we wniosku o przyznanie świadczenia zawarli Państwo szerokie uzasadnienie.

Przy wskazywaniu we wniosku środków, którymi Państwo dysponują proszę wskazać przychód (kwota brutto), jak i kwoty po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy (kwota netto) oraz przeliczyć dochód członków rodziny na jedną osobę w rodzinie.

Ponadto zalecam bardzo szczegółowo opisać wszelkie wydatki, które Państwo ponoszą, np.: opłaty za czynsz prąd, gaz, telefon, internet, wywóz śmieci, koszty zakupu leków, żywności, odzieży, środków czystości itp.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close