Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Rozwiązanie stosunku pracy, a nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jednym z warunków wymaganych przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest:

Wygaśnięcie stosunku pracy w okolicznościach o których mowa w art. 20 ust. 1, 5 c i 7 Kart Nauczyciela w skutek:

  1. całkowitej likwidacji szkoły i rozwiązania z tego powodu stosunku pracy,
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć i rozwiązania z tego powodu stosunku pracy,
  3. złożenia przez nauczyciela pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny i wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa na skutek upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania przez nauczyciela w stanie nieczynnym,
  4. wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa na skutek odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku w razie powstania takiej możliwości, tj. możliwości podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa).

Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela, czyli rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela, w skutek:

  1. wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela;
  2. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpił nauczyciel;

WAŻNE!  Warunek rozwiązania stosunku pracy nie jest spełniony, jeśli to dyrektor szkoły złożył wypowiedzenie lub też z jego inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany w drodze porozumienia stron.

3. Rozwiązanie umowy o pracę na skutek upływu czasu na jaki umowa została zawarta,

WAŻNE! Ta kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który uznał, że:

„z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 30 § 1 pkt 4 k.p., ustanie terminowej umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, jest przypadkiem rozwiązania, a nie wygaśnięcia stosunku pracy, zaś w rozwiązaniu tym aktywnie uczestniczy nauczyciel, którego oświadczenie woli jest nieodzownym elementem czynności prawnej kreującej ów stosunek i zarazem wskazującej zdarzenie powodujące jego rozwiązanie”, a w konsekwencji „ należy uznać, iż określona w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przesłanka nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje spełniona także w razie rozwiązania stosunku pracy w tym trybie”.

Przy wnioskowaniu o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wymaganym jest rozwiązanie wszystkich stosunków pracy, w których pozostaje nauczyciel, czyli w szkole, a także w innych miejscach jak np. księgarnia, zaś najważniejszym jest, aby jako ostatni stosunek pracy został rozwiązany ten dotyczący stanowiska nauczyciela.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close