Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Rozwiązanie stosunku pracy po uzyskaniu prawa do emerytury pomostowej, a odprawa emerytalna.

Osiągnięcie uprawnień emerytalnych przez pracownika nie stanowi odrębnej przyczyny rozwiązania czy wypowiedzenie przez pracodawcę zawartej umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę jest uprawnieniem pracownika z którego może skorzystać lub nie.

W związku z niedawną zmianą przepisów, która weszła w życie 20 kwietnia 2022 r. ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej, jeśli z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia wystąpi osoba, która nie rozwiązała jeszcze stosunku pracy ale spełnia pozostałe warunki, aby je otrzymać. Do czasu rozwiązanie stosunku pracy prawo do emerytury podlegało będzie natomiast zawieszeniu. Prawo do wypłaty emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodów uzyskiwanych przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. W praktyce jest to równoznaczne z tym, iż bez zawieszenia stosunku pracy okres zawieszenia emerytury trwa do czasu ustania zatrudnienia przedłożenia w Oddziale ZUS świadectwa pracy.

Zgodnie z art. 92(1) Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wobec użycia przez ustawodawcę terminu “emerytura” bez dodatkowego jej określenia, należy przyjąć, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikom przechodzącym na emeryturę przyznaną zarówno na warunkach ogólnych (powszechnych), jak i szczególnych (odrębnych). Nabędzie więc do niej prawo zarówno pracownik przechodzący na emeryturę zwykłą, jak i pomostową lub wcześniejszą (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2020r. sygn. akt: II PK 37/19).

Przepisy szczególne odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać wyższą odprawę. Taka wyższa odprawa może wynikać również z indywidualnej umowy o pracę.

Przepisy Kodeksu Pracy nie wskazują precyzyjnego terminu wypłaty odprawy emerytalnej. Odprawa emerytalna nie podlega wypłacie w czasie trwającego stosunku pracy. Jej wypłata może nastąpić dopiero wówczas, gdy stosunek pracy ustanie w związku z tym, że pracownik ostatecznie zdecyduje się
przejść na emeryturę. Jednak zazwyczaj otrzymuje się ją ostatniego dnia pracy u danego pracodawcy przed przejściem na emeryturę. W tym momencie pracownicy spełniają bowiem wszystkie niezbędne warunki do nabycia tego rodzaju świadczenia.

Uzyskanie prawa do odprawy emerytalnej nie jest uzależnione od trybu rozwiązania stosunku pracy, ani od tego kto dokonuje rozwiązania stosunku pracy (pracownik lub pracodawca). Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy, jak również zakończenia jej na mocy porozumienia stron. Pracodawca musi także wypłacić odprawę, jeżeli
umowa rozwiązała się wskutek upływu czasu, na jaki ją zawarto, i gdy występuje określone
następstwo w czasie między rozwiązaniem stosunku pracy, a uzyskaniem prawa do emerytury.

Najczęstszym rozwiązaniem jest zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę na podstawie porozumienia stron. Wprawdzie nie ma konieczności podawania w porozumieniu stron przyczyn ustania stosunku pracy, jednak dla jasności proponowałabym pisemne wskazanie, iż umowa o pracę ustaje w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę pomostową.

Co ważne! Przepisy prawa nie zabraniają aby osoba która nabyła uprawnienia emerytalne została ponownie zatrudniona (u tego samego lub innego pracodawcy). Zatrudnienie może nastąpić już następnego dnia do rozwiązaniu stosunku pracy (nawet u tego samego pracodawcy).

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close