Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Składki ZUS opłacone przelewem w ostatnim dniu terminu.

Każdy przedsiębiorca zna lub powinien znać terminy w jakich jest obowiązany opłacać składki na ZUS.

Ustawa systemowa  w art. 47 ust. 1 wprowadza trzy terminy opłacania składek ZUS za dany miesiąc:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ustawa systemowa określa jedynie granice, których nie wolno przekroczyć. Opłaty składek mogą być dokonywane z wyprzedzeniem, co należy uznać za bezpieczniejszą formę realizacji obowiązku zapłaty. Składki mogą być opłacane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (przelewem na indywidualny rachunek w ZUS).

O ile termin zapłaty składek w formie gotówkowej nie przysparza większych problemów interpretacyjnych, to forma bezgotówkowa często takie powoduje.

Problem sprowadza się do sytuacji zapłaty składek przelewem w ostatnim dniu terminu płatności i zaksięgowania składek na koncie ZUS w kolejnym dniu roboczym.

Jeżeli przykładowo przedsiębiorca niezatrudniający pracowników dokona opłaty składki w ostatnim dniu płatności np. 10 sierpnia 2020 r., a pieniądze wypłyną na rachunek ZUS w dniu 11 sierpnia 2020 r., ZUS uzna iż składka została opłacona po terminie i wyłączy takiego przedsiębiorcę z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Czy ZUS ma rację?

Oczywiście, że nie!

Przypomnieć można, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają natomiast na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Nieopłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe skutkuje z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej ustaniem tego ubezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa bowiem z mocy prawa (ex lege), gdy niedotrzymany został termin zapłaty składki. Ustawodawca uznał bowiem, że osoba, która oczekuje od organu rentowego świadczeń, zobowiązana jest opłacić składkę w ustawowym terminie i prawidłowej wysokości.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 r. sygn. akt: III AUa 1978/16, orzekł, iż:

W żaden sposób nie można wyprowadzić wniosku jakoby skuteczność dokonanej wpłaty składek uzależniona była od ich wpływu na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu powołanego wyroku Sąd Apelacyjny podniósł, iż zgodnie z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej – za termin dokonania zapłaty podatku uważa się – w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu. Zgodnie z § 6 powyższego artykułu, rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego.

W świetle cyt. wyżej art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej (w związku z art. 31 ustawy systemowej) ubezpieczony spełnia zatem obowiązek opłacenia składek w obowiązującym ją terminie dokonując przelewu składek w ostatnim dniu płatności – gdyż za termin dokonania zapłaty składek należało uznać dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, nie zaś dzień wpływu należności na rachunek ZUS.

Stosownie do art. 47 ust. 8 ustawy systemowej instytucja obsługująca wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne zobowiązana jest  do dokonania niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń elektronicznych.

Wynikłe opóźnienia nie mogą swoimi konsekwencjami obciążać płatników składek!

Co zrobić, jeżeli ZUS niesłusznie uzna, iż składki na ubezpieczenie opłacone zostały z opóźnieniem?

 

W tym względzie odsyłam do wpisów:

Wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składek – wzór.

Wniosek o przywrócenie terminu opłacenia składek ZUS

 

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close