Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest instrumentem kontroli osoby ubezpieczonej, dotyczącej weryfikacji prawidłowości orzeczeń wydawanych przez lekarza orzecznika ZUS.

Co powinno zawierać w sobie orzeczenie o niezdolności do pracy?

 

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS zasadniczo powinno zawierać następujące elementy:

1. określenie daty powstania niezdolności do pracy;

2. określenie trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,

3. określenie związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,

4. określenie trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

5. określenia celowości przekwalifikowania zawodowego.

Jeżeli nie ma możliwości ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, natomiast ustalono okres, w którym niezdolność do pracy powstała, za datę powstania niezdolności przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ani daty, ani okresu powstania niezdolności do pracy, za datę powstania niezdolności przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.

Warto zaznaczyć, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydawane jest teoretycznie przez lekarza odpowiedniej specjalizacji, który posiada (a przynajmniej powinien) szeroką wiedzę w danym przedmiocie. W swojej kilkunastoletniej praktyce widywałam już orzeczenia dotyczące schorzeń natury psychiatrycznej wydawane przez lekarzy internistów…

Lekarz orzecznik ZUS jest organ I instancji w ZUS wydającym orzeczenia w sprawach świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

W jakim terminie i do kogo należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS?

 

Termin, w którym należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS został uregulowany przez ustawodawcę i wynosi 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Sprzeciw powinien zostać sporządzony na piśmie i skierowany do Komisji Lekarskiej ZUS, jednakże za pośrednictwem ZUS.  Sprzeciw tak samo, jak odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie ZUS lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Co dzieje się w razie wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS po terminie?

 

Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

Więcej o procedurze przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS znajdziesz we wpisie: https://wbrewzus.pl/przywrocenie-terminu-do-zlozenia-sprzeciwu-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Co powinien zawierać sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS?

 

Ustawodawca nie przewidział szczególnych warunków formalnych, jakim powinien odpowiadać sprzeciw od orzeczenia, jednakże zalecam, aby w sprzeciwie oznaczyli Państwo orzeczenie, od którego sprzeciw jest wnoszony, poprzez wskazanie daty jego wydania oraz nr sprawy, w której został wydany oraz wniosek o zmianę przedmiotowego orzeczenia oraz uzasadnili w kilku zdaniach, dlaczego nie zgadzają się Państwo z treścią orzeczenia.

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS znajdziecie Państwo pod linkiem: Sprzeciw wzór. 

Czy prawo do wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu?

 

Prezes ZUS, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

Dlaczego wniesienie sprzeciwu jest tak istotne?

 

W przypadku, gdy nie wniosą Państwo sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, na podstawie, którego organ rentowy wyda decyzje w przedmiocie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nie będą Państwo mogli, skutecznie tej decyzji zaskarżyć w drodze odwołania.

Wniesienie odwołania od decyzji, które nie zostanie poprzedzone wniesieniem sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, zostanie przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych odrzucone!

W przypadku, gdy orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS jest również niekorzystne jak orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS (co w praktyce występuje w 90 % przypadków), decyzję ZUS można zaskarżyć w drodze odwołania.

Proszę pamiętać, że wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest zwolnione od jakichkolwiek opłat, dlatego nie powoduje, żadnych negatywnych konsekwencji, a jedynie może spowodować zmianę decyzji na Państwa korzyść, bowiem Komisja Lekarska ZUS rozpoznaje sprzeciw w 3 osobowym składzie.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry! Mam pytanie: co się dzieje (wobec zgodności z przepisami KPA a tym samym z prawidłową procedurą odwoławczą), jeśli wyjątkowo wcześniej tj. przed otrzymaniem pocztową drogą poleconą (i za potwierdzeniem odbioru) papierowego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, wnioskodawca rentowy, na podstawie znacznie wcześniej powziętej informacji z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS odnośnie negatywności tegoż orzeczenia, dokonuje sprzeciwu na to orzeczenie za pomocą formularza OL-4 na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u (na co dostaje dodatkowe potwierdzenie z tejże Platformy). Ja mam tak właśnie. Miejscowa placówka Poczty Polskiej nawalała z dostarczaniem przesyłek (listonosz był na koniecznym zwolnieniu lekarskim i miejscowa Poczta doznała paraliżu), ja uznałem, że to sam ZUS robi mi na złość i nie wysyła różnych pism do mnie (zwykłych i poleconych) i przez przezorność procesową złożyłem sprzeciw przez PUE. Jednak w relatywnie krótkim czasie dostałem wreszcie to orzeczenie w formie papierowej. Czy teraz powinienem wznowić sprzeciw/zrobić drugi sprzeciw poprzez PUE? Jak KPA widzi taką sytuację? Będę wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close