Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Status wspólnika w spółce jawnej/komandytowej/partnerskiej w okresie krótszym niż 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Ostatnio do naszej Kancelarii trafił klient, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie możliwości skorzystania z ulgi na start przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wcześniej był wspólnikiem spółki komandytowej. Zdaniem ZUS wspólnik spółki osobowej traktowany powinien był jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dlatego w razie braku wystąpienia przerwy wynoszącej 60 miesięcy kalendarzowych pomiędzy wystąpieniem ze spółki, a rozpoczęciem prowadzenia działalności, nie ma możliwości skorzystania z ulgi na start lub małego ZUSu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców: przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ULGA NA START).

Jak wynika z powyższego z ulgi na start nie może skorzystać przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą ponownie przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, która w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Czy osoby które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, a w okresie ostatnich 60 miesięcy miały status wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej należy traktować jako osoby, które podejmuje działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy?

 

NIE! Takie osoby mogą skorzystać z ulgi na start.

 

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 marca 2019 roku, sygn. akt III AUa 2348/18 wspólnik spółki komandytowej jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność na mocy art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jednak nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (w odniesieniu do podlegającego ocenie prawnej stanu faktycznego – na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. prawo o swobodzie działalności gospodarczej – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) – obecnie na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, gdyż taką osobą jest spółka komandytowa, a nie jej wspólnik.

Wspólnicy spółki komandytowej, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podobnie jak wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej lub partnerskiej nie mogą być traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ zostali wyłączeni z tego kręgu w wyniku wyraźnego uznania ich za osoby prowadzące pozarolniczą działalność – art. 8 ust. 6 pkt 4, niebędące osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą – art. 8 ust. 6 pkt 1, natomiast o podleganiu przez nich ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej decyduje samo posiadanie statusu wspólnika spółki jawnej.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close