Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta Rolnicza

STUDIA INŻYNIERSKIE A RENTA RODZINNA

Ostatnio do naszej Kancelarii trafił klient, któremu ZUS odmówił przyznania renty rodzinnej, ponieważ w opinii organu rentowego Odwołujący nie jest uprawniony do otrzymania tego świadczenia, gdyż ukończył on 25 rok życia nie będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej.

Nasz Klient w trakcie 6 semestru studiów inżynierskich ukończył 25 lat, natomiast zgodnie z regulaminem studiów, studia inżynierskie trwają łącznie 7 semestrów.

ZUS uznał, iż ostatnim rokiem studiów jest 7 semestr, dlatego też nie ma podstaw do przedłużenia prawa do renty rodzinnej, co w naszej ocenie nie jest zgodne z prawem.

Dlaczego?

Kwestie przedłużenia świadczenia rentowego po ukończeniu 25 roku życia reguluje art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej, który ma charakter wyjątku od ogólnej zasady, w myśl której prawo do renty rodzinnej sierocej przysługuje tylko do ukończenia 25 lat życia (oczywiście pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole).

Studia inżynierskie są studiami I stopnia prowadzącymi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera i trwają co najmniej 7 semestrów, a zatem nieparzystą liczbę semestrów, w przeciwieństwie do studiów pierwszego stopnia – licencjackich, studiów drugiego stopnia – magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich, które trwają odpowiednio – 6, 4 i 10 semestrów.

Podobne sprawy były już przedmiotem rozważań sądów powszechnych, w których uznaje się, że semestr 6 na studiach inżynierskich należy traktować  jako przedostatni semestr ostatniego roku studiów, zaś odmienne stanowisko nie znajduje racjonalnego uzasadnienia ani odzwierciedlenia w obecnym systemie edukacji. Sądy uznają, iż pozbawienie racjonalnych podstaw znajduje różnicowanie studentów niektórych kierunków, w zależności czy kontynuują naukę na studiach jednolitych (jednostopniowych – pięcioletnich na przykład kierunku prawo, lekarskich, dentystycznych), czy dwustopniowych, czy też w sytuacji, gdy studenci rozpoczęli, bądź zakończyli studiowanie niezgodnie z dotychczasowym schematem, podczas gdy pozostali studenci, zaczynający rok akademicki w październiku i kończący taki rok latem lub wczesną jesienią, mieliby prawo do renty rodzinnej.

Sformułowanie „będąc na ostatnim roku studiów”, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej, odnosi się do faktycznego ostatniego roku pobierania nauki na uczelni. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku siedmiosemestralnego toku studiów ubezpieczony, mimo ukończenia 25 roku życia w czasie szóstego semestru, jest studentem ostatniego roku studiów, a zatem przysługuje mu uprawnienie do przedłużenia prawa do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów.

Należy pamiętać, że, istotą renty rodzinnej sierocej jest dostarczanie, po śmierci ubezpieczonego, środków utrzymania tylko tym jego dzieciom, które nie podjęły pracy zarobkowej z uwagi na kształcenie się w różnych formach szkolnych. W tym kontekście można zatem stwierdzić w pewnym uproszczeniu, że wynikający z art. 133 k.r.o. dotychczasowy obowiązek alimentacyjny rodzica względem każdego – również pełnoletniego – dziecka i skorelowane z tym obowiązkiem uprawnienie dziecka do otrzymywania od rodzica środków utrzymania z chwilą śmierci ubezpieczonego rodzica ulegają swoistemu „przekształceniu” w prawo do renty rodzinnej finansowanej z systemu ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close