Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane wstecz.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Przepis art. 24 ust 2a ustawy wprowadza jednak wyjątek od powyższej zasady ustalając zasadę zgodnie z którą jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Rozwiązanie to umożliwia nabycie prawa do świadczenia za okres wsteczny, uwzględniający czas rozpatrywania sprawy przez organ właściwy do ustalania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Podkreślenia przy tym wymaga, że zawarte w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych sformułowanie “od dnia wydania orzeczenia” należy rozumieć jako dzień wydania przez właściwy organ lub sąd orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku zaś wydania orzekania o stopniu niepełnosprawności przez sąd powszechny, przyjmuje się, że okres trzech miesięcy winien być liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Użyte w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych określenie “wydanie orzeczenia” w odniesieniu do wyroku sądu należy rozumieć nie jako datę ogłoszenia tego wyroku czy też datę, z którą to orzeczenie uzyskało walor prawomocności, lecz datę stwierdzenia jego prawomocności.

Termin określony w art. 24 ust. 2a stawy o świadczeniach rodzinnych jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. W przypadku jego niezachowania strona nie może żądać przyznania świadczenia wstecz, powołując się na brak możliwości wcześniejszego złożenia wniosku. Okoliczności i przyczyny niezłożenia takiego wniosku, w tym także ewentualny brak winy strony, nie mają znaczenia dla ustalenia początkowej daty przyznania świadczenia.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie przyznane wstecz oczywiście tylko wtedy jeśli były spełnione w tym czasie pozostałe przesłanki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close