Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracyŚwiadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne czy renta z tytułu niezdolności do pracy?

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, ustawodawca przewidział zabezpieczenie dla pracowników poprzez ustanowienia zasiłku chorobowego, niemniej jednak zdarza się, że choroby trwają na tyle długo, iż prawo do zasiłku chorobowego nie będzie już przysługiwać (o maksymalnych okresach, w których można pobierać zasiłek możecie przeczytać we wpisie pt. decyzja o ustaleniu jednego okresu zasiłkowego).

Wówczas rodzi się pytanie: „złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy?”

Na powyższe pytanie nie muszą znać Państwo odpowiedzi, bowiem oceny tej dokona lekarz nie później niż 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego, który przeprowadzi badanie i oceni, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia:

 1. zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego;
 2. zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kryteria, jakie należy spełnić przy składaniu ww. wniosków są całkowicie odmienne, dlatego też ważnym jest, ażeby ocena stanu zdrowia dokonana była w sposób wyczerpujący.

Przesłankami nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są:

 1. wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego – Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabędzie osoba która wykorzystała pełen okres zasiłkowy (182 dni);
 2. dalsza niezdolność do pracy;
 3. pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacji– rokowanie odzyskania zdolności do pracy nie musi nastąpić w terminie 12 miesięcy, a może nastąpić z terminem późniejszym niż 12 miesięcy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 roku sygn. akt III UZP 16/15);
 4. brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego.

Ważnym jest, iż niezdolność do pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi dotyczyć pracy (stanowiska), w zakresie której uprzednio została orzeczona niezdolność do pracy, a nie zdolności do jakiejkolwiek innej pracy. Innymi słowy przepis ten stanowi o niezdolności do pracy wskutek choroby odniesionej do pracy (stanowiska) wykonywanej przed zachorowaniem.

Przesłankami nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy są:

 1. niezdolność do pracy;
 2. odpowiedni staż ubezpieczeniowy, wynoszący:
  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała między 20 a 22 rokiem życia,
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała między 22 a 25 rokiem życia,
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała między 25 a 30 rokiem życia,
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat,

– okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem lub powstania niezdolności do pracy.

W przypadku powstania całkowitej niezdolności po ukończeniu 30 lat wystarczającym jest posiadanie 25 lat okresów składkowych w przypadku kobiet i 30 lat okresów składkowych w przypadku mężczyzn. 

 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od ustania ww. okresów, chyba że ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i ma co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy (kobieta) lub 25-letni staż ubezpieczeniowy (mężczyzna).

Za osobę niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

W sytuacji złożenia nieprawidłowego wniosku, tj. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku spełnienia przesłanek do świadczenia rehabilitacyjnego, lekarz orzecznik może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, określone w przepisach. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia warunków wymaganych wymaganych do uzyskania tego świadczenia, lekarz orzecznik orzeka o niezdolności do pracy tej osoby lub o celowości jej przekwalifikowania zawodowego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close