Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – jakie ulgi przewiduje dla przedsiębiorcy?

Już niebawem uchwalona zostanie ostatnia Tarcza Antykryzysowa, ustawa zawiera kilka interesujących rozwiązań, które streszczę w dzisiejszym wpisie.

Zmiany w świadczeniu postojowym.

 

Istotną zmianą w razie składania wniosku o kolejne świadczenie postojowe jest zmiana formy dokumentu. Dotychczas wniosek o świadczenie postojowe mógł zostać złożony zarówno w formie pisemnej (na druku), jak również elektronicznie. Przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0, zakładają natomiast, iż:  wniosek o świadczenie postojowe może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

 

Tarcza Antykryzysowa 4.0. otworzy na nowo nabory w Urzędach Pracy na składanie wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas takie wnioski można było składać wedle naborów organizowanych przez Urzędy Pracy. Część przedsiębiorców w ogóle nie dowiedziała się o takiej możliwości, inni zaś wnioski złożyli po obowiązującym terminie (14 dni od ogłoszenia).

Dla przypomnienia:

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie;

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie;

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku.

Pożyczka 5 000 zł udzielona mikroprzedsiębiorcy zostanie umorzona z urzędu.

 

Wedle zapisów projekt ustawy Tarcza Antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki następowało będzie automatycznie bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Urząd Pracy będzie sprawdzał więc, czy działalność gospodarcza jest nadal prowadzona (warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy) i samodzielnie anulował zobowiązanie. Przepisy zakładają również, iż podpisane wcześniej umowy z Urzędem Pracy zostaną zaktualizowane automatycznie bez konieczności podpisywania aneksów.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close