Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Układ ratalny, a zasiłek chorobowy.

Od 1 stycznia 2022r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zapłata składki po terminie lub w zaniżonej wysokości nie powoduje już ustania trwania ubezpieczenia chorobowego.

Obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Powyższe nie jest jednak jednoznaczne z przyznaniem zasiłku chorobowego każdej osobie która zgłoszona jest do ubezpieczenia chorobowego, zgodnie bowiem z art. 2a ustawy zasiłkowej świadczenia (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński), nie przysługują osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia.

Ustawodawca przewidział również, iż w/w świadczenia przedawniają się, jeżeli zadłużenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Ustawodawca nowelizując przepisy nie odniósł się jednak w żaden sposób do sytuacji osób które mają zawarty z ZUS układ ratalny za okres wsteczny, a na bieżąco regulują należne składki na ubezpieczenie.

Czy ZUS przyzna takim osobom zasiłek?

Niestety redakcja decyzji moich klientów wskazuje, że nie.

ZUS dziurę w przepisach potraktował jako dodatkowy argument uzasadniający odmowę prawa do świadczeń.

Niestety z uwagi na świeżość przepisów nie ma jeszcze orzeczeń Sądów na których można oprzeć argumentację zawartą w odwołaniu od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku, niemniej jednak w odniesieniu do innych (wcześniej obowiązujących) regulacji można stwierdzić, iż sytuacja jest do uratowania.

Podobną zasadę do wprowadzonej obecnie, przewiduje już od dawna ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którą osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na tle tych przepisów wykreowało się orzecznictwo Sądu Najwyższego korzystne dla osób mających zawarty z ZUS układ ratalny.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2019r. sygn. akt: III UK 204/17;

Roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie wygasa (z powodu przedawnienia), gdy dłużnik w dniu wypadku jest związany decyzją warunkową z art. 1 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada z 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) lub układem ratalnym albo gdy zawrze taki układ w terminie 6 miesięcy od dnia wypadku (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1376.).

Stosując cytowany wyrok do nowo ustanowionych przepisów można dojść do wniosku, iż w razie posiadania aktywnego układu ratalnego ZUS faktycznie odmówi zasiłku, niemniej jednak po spłacie zasiłku możliwe będzie ponowienie wniosku o wypłatę zasiłku.

Abstrahując od powyższego osobiście uważam, że warto wnieść odwołanie od decyzji o odmowie prawa do zasiłku. Zawarcie układu ratalnego powoduje zmianę terminu wymagalności zaległych składek na ZUS, dlatego osoba z aktywnym układem nie powinna być traktowana jako dłużnik ZUS.

Niemniej jednak, czas pokaże czy taka wykładnia zostanie zaakceptowana przez Sądy…

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close