Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Ulga na start zgłoszona po terminie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców: przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ULGA NA START).

Jak wynika z powyższego z ulgi na start nie może skorzystać przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą ponownie przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, która w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców wynika, że z ulgi na start, nie może skorzystać rolnik lub domownik rolnika spełniający warunki określone w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a więc rolnik lub domownik, który pomimo wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej podlega tylko ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przedsiębiorca w każdym momencie może zrezygnować z “ulgi na start” poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Pomimo to, że przedsiębiorca, spełniający warunki do skorzystania z ulgi, nie podlega ubezpieczeniom społecznym na mocy art. 66 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowe dla niego jest ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia do tego ubezpieczenia przedsiębiorca powinien dokonać przy wykorzystaniu formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 XX w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku tego ubezpieczenia.

Czy przedsiębiorca, który przekroczy 7 dniowy termin do zgłoszenia do ubezpieczenia traci prawo do skorzystania z ulgi?

Przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, które regulują prawo do “ulgi na start”, nie dają podstaw do przyjęcia, że zgłoszenie przedsiębiorcy do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 z uchybienie 7 dniowego terminu na dokonanie takiego zgłoszenia, pozbawia go prawa do tzw. ulgi na start. Warunkiem skorzystania z ulgi jest kumulatywne spełnienie warunków:

  • podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub w okresie 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wykonywanie takiej działalności,
  • nie wykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • brak posiadania statusu rolnika lub domownika rolnika,
  • brak zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych.

W razie spełnienia powyższych warunków przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, nawet jeżeli zgłosił się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z uchybieniem 7 – dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia do tego ubezpieczenia.

Złożenie deklaracji rozliczeniowej z przekroczeniem terminu przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w ustawie nie uzasadnia odmowy przyznania ulgi.

Oczywiście nie mogę dać gwarancji zachowania ZUS. W mojej kancelarii prowadziliśmy już kilka spraw dotyczących uchybienia 7 dniowego terminu do zgłoszenia, wszystkie zakończyły się pozytywnie dla klientów.

Zobacz również: Status wspólnika w spółce jawnej/komandytowej/partnerskiej w okresie krótszym niż 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close