Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSSkładki

Urlop od ZUSu – nowy projekt ustawy.

Miesiąc czerwiec jest ostatnim z miesięcy, w którym przedsiębiorcy zwolnieni są z opłacania składek ZUS. Zwolnienie dotyczyło miesięcy: marca, kwietnia i maja. Rząd zapowiada, że obecnie uchwalana Tarcza Antykryzysowa 4.0, będzie ostatnim pakietem pomocowym dla przezwyciężenia skutków koronawirusa. Niestety próżno tam szukać uregulowań dotyczących dalszych ulg w opłatach składek ZUS.

Na stronach sejmowych pojawił się natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Przedsiębiorców (druk nr 377).

Wedle brzmienia projektu ustawy, w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz.424) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6 miesięcy, niezatrudniający pracowników, może skorzystać w danym roku kalendarzowym w jednym wybranym przez siebie miesiącu z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174).”.

Wakacje od ZUS obejmą zatem wyłącznie osoby samozatrudnione (niezatrudniające pracowników). Przedsiębiorca będzie miał prawo wybrać jeden miesiąc w roku, w którym zapłaci ZUS obniżony o połowę. Aby skorzystać z ulgi działalność będzie musiała być prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy.

Wakacje od ZUS zgodnie z ust. 2 nie będą dotyczyły rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą.

Przedstawione uregulowanie zdaje się być logiczne. Umożliwia zapewnienie sobie regeneracji bez stresu, iż w danym miesiącu nie zarobię na składki ZUS.

W projekcie nie ma mowy o konieczności wykazywania, że w danym miesiącu realizowany będzie urlop. Przedsiębiorcy będą mogli zatem dowolnie spędzić wypoczynek.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Może nie do końca w temacie, ale chciałbym się dowiedzieć czy widzi Pani jakąkolwiek możliwość wykreślenia hipoteki przymusowej z kw wpisanej przez ZUS, mając na uwadze nowe orzeczenie TK z dnia 20.05.2020 r., co do art. 24 ust. 5 u.s.u.s.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close