Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie złożony po raz kolejny.

Praktycznie każdemu z Nas zdarzyło się przynajmniej raz w życiu nie dokonać zapłaty za jakieś zobowiązania w terminie. Konsekwencje naszych działań mogą być różne – od ich braku po np. wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, co może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego.

W sytuacji, gdy zapłata składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie ma charakter jednorazowy ZUS, co do zasady powinien wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, inaczej natomiast wygląda sytuacji, gdy płatnik składek składa kolejny wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Złożenie kolejnego wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie bardzo często skutkuje odmową ZUS, niemniej jednak nie zawsze takie stanowisko organu rentowego jest słuszne.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. akt III AUa 623/17 wskazał, iż w jego ocenie, nawet kilkakrotne wyrażenie takiej zgody przez ZUS nie powoduje, że ubezpieczony traci uprawnienie do skorzystania z instytucji wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, o ile po raz kolejny okaże się, że zachodzą usprawiedliwione okoliczności.

Niewątpliwie dotychczasowy sposób wywiązywania się płatnika z obowiązku opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie pozostaje bez żadnego wpływu na ocenę zasadności uwzględnienia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu. Jest to jednak tylko jeden z aspektów, który powinien być oceniany w powiązaniu z pozostałymi okolicznościami, a przede wszystkim z przyczynami nieterminowego opłacenia konkretnej składki – tak również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 r., III UK 233/14.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close