Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Wniosek RDZ pozostawiony bez rozpoznania.

Przepisy tarczy antykryzyowej wprowadziły różnego rodzaju „pakiety pomocowe” w szczególności dla przedsiębiorców. Jednym z nich była możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020, o czym pisaliśmy już wielokrotnie na blogu.

W dniu 30 czerwca 2020 roku upływał ostateczny termin na składanie wniosków o zwolnienie ze składek, niestety na kilka dni przed upływem ww. terminu Sejm zmienił przepisy w zakresie sposobu wnoszenia wniosku.

Od dnia 24 czerwca 2020 roku wnioski można było składać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, o czym większość przedsiębiorców niestety nie miała pojęcia, zaś część tych którzy wiedzieli nie miała możliwości skorzystania z sytemu PUE bowiem ZUS ma 7 dni na podłączenie danego konta do systemu.

Z uwagi na powyższą sytuację, część przedsiębiorców postanowiła złożyć wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w formie papierowej.

W chwili obecnej ZUS wysyła do takich przedsiębiorców informację, iż wniosek złożony w formie papierowej pozostawia bez rozpoznania.

Czy pismo ZUS o pozostawieniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek bez rozpoznania zamyka drogę do umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek?

W naszej opinii nie, z następujacych powodów:

ZUS w przypadku otrzymania wniosku w formie papierowej, zamiast elektronicznej winien jest wezwać płatnika składek do usunięcia braków formalnych wniosku, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. art.  63 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 64 KPA

1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Jak wynika z powyższego, brak jest możliwości pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek jedynie z uwagi na fakt, iż został on wniesiony na piśmie, a nie w formie elektronicznej. Powyższe obliguje ZUS do wezwania płatnika składek do usunięcia braków formalnych wniosku, a w konsekwencji rozpoznanie i załatwienie sprawy.

Organ prowadzący postępowanie w sytuacji, gdy pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodzą przesłanki uzależniające podjęcie tej czynności materialno-technicznej (np. wezwanie organu wystosowane na podstawie art. 64 § 2 K.p.a. było wadliwe – wyrok NSA z 22 lutego 2012 r., II GSK 3/11), to pozostaje w bezczynności, bo odmawia rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

Na bezczynność organu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która w naszej ocenie ma uzasadnione podstawy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close