Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Współpraca ze wspólnikiem spółki cywilnej czy spółką cywilną?

Czy małżonka wspólnika spółki cywilnej może być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca?

 

Ten kto śledzi moje wpisy wie, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo zgłosić do ubezpieczeń społecznych: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostaje z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Więcej o współpracy przy prowadzonej działalności znajdą Państwo we wpisie: Osoba współpracująca – kontrola ZUS.

Czy takimi samymi prawami dysponuje wspólnik spółki cywilnej?

W systemie ubezpieczeń społecznych wspólnik spółki cywilnej traktowany jest tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą (art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) i w związku z prowadzeniem takiej działalności podlega on ubezpieczeniu. Spółka cywilna nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą mogą prowadzić tylko jej wspólnicy.

Na tle podmiotowości spółki cywilnej wyłania się problem czy spółka cywilna może być płatnikiem składek. W postanowieniu 17 czerwca 2014 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II UZ 34/14  Sąd Najwyższy uznał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie jest spółka cywilna, ale solidarnie wszyscy jej wspólnicy. Nie można zatem uznać, że spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych. Spółka cywilna nie ma zatem zdolności w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych – zdolność tą mają wspólnicy.

Zatem dozwolona jest współpraca ze wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącym, w jej ramach działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy systemowej. 

Inaczej sprawa odnosi się do współpracy z samą spółką cywilną.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białym Stoku z dnia 14 czerwca 2017r., sygn. akt: III AUa 1141/16 niestety przeczy możliwości współpracy małżonka jednego ze wspólników tej spółki ze spółką cywilną. Zgodnie z jego treścią:

“Nie można prowadzić współpracy ze spółką cywilną w rozumieniu art. 8 ust. 11 u.s.u.s., ponieważ:

– spółka nie prowadzi działalności gospodarczej;

spółka cywilna (jeżeli traktować ją jako podmiot) nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa czy przysposobienia z osobą współpracującą, nie pozostaje też z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

W treści uzasadnienia cytowanego wyroku sąd zauważa, iż:

1. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej),
2. Działalność gospodarczą mogą prowadzić przedsiębiorcy (art. 14 i następne ustawy swobodzie działalności gospodarczej). Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (art. 4 ust. 1 i 2 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
4. Działalności gospodarczej nie prowadzi spółka cywilna tylko jej wspólnicy.
5. Współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej można podjąć ze wspólnikiem spółki cywilnej, a nie ze spółką cywilną.

 

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close