Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Ubezpieczenie zdrowotne

Wsteczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Od dnia 12 stycznia bieżącego roku obowiązują przepisy wprowadzające możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzona regulacja umożliwia uniknięcie obowiązku zapłaty za świadczenia udzielone z NFZ pacjentom,  jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skorzystać ze wstecznego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

Z nowych przepisów skorzystać mogą przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki (uczniowie i studenci).

Za członka rodziny – do celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

    • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie  – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
    • małżonka,
    • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak wynika z treści art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

“nie wszczyna się postępowań w celu wydania decyzji ustalającej obowiązek poniesienia kosztów opieki zdrowotnej wobec osób, które dokonują zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy”,

– tj. najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2017r.

Jak wspominałam powyżej powyższa regulacja dotyczy przede wszystkim osób, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, jak również osób, które wskutek uzyskania własnego tytułu do ubezpieczenia utraciły tytuł wynikający z posiadania statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Przykład:

Pani Anna będąca studentką 3 roku prawa (ubezpieczona jako członek rodziny), podczas przerwy wakacyjnej postanowiła zatrudnić się w restauracji w charakterze kelnerki w ramach umowy o pracę na czas oznaczony 3 miesięcy.  W październiku w związku z upływem terminu obowiązywania umowy o pracę, Pani Anna powróciła do zajęć w ramach kierunku studiów. Okazało się, że Pani Anna nie jest już ubezpieczona jako członek rodziny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , jeżeli osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny nabyła w okresie późniejszym jakikolwiek tytuł własny objęcia ubezpieczeniem – to zgłoszenie jako członka rodziny przestaje być aktualne pomimo braku wyrejestrowania.

Jakich czynności należy dopełnić celem wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego?

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument ZUS ZCNA – “Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close