Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaWcześniejsza emerytura

Zaliczanie “wojska” do lat pracy w warunkach szczególnych po 1 września 1979 roku.

W wpisie: „zaliczanie “wojska” do lat pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 1975 roku” obiecałam Państwu uzasadnić odpowiedź twierdzącą na pytanie: „Czy do lat pracy w warunkach szczególnych zalicza się wojsko po 1979 roku?”

Jak już wiemy z lektury wcześniejszego wpisu (mam nadzieje, że wiemy :), a jeśli nie to zapraszam do lektury), okres służby wojskowej odbytej po 31 grudnia 1975 roku wlicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych.

Jednak 1 września 1979 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy na podstawie, której dochodzi do zaliczenia okresu służby wojskowej do lat pracy w warunkach szczególnych.

Również i ta nowelizacja była przedmiotem rozważań wielu sądów, i tak np. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 25 maja 2016 roku, sygn. akt III AUa 55/16, wskazał: „tak więc zgodnie z art. 120 ust. 1 cyt. ustawy pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od zwolnienia z zasadniczej lub okresowej służby wojskowej podjął pracę, czas odbywania służby wojskowej wliczał się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym podjął pracę, w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych. Jednocześnie pracownikowi, który podjął pracę lub złożył wniosek o skierowanie do pracy po upływie trzydziestu dni od zwolnienia ze służby wojskowej, czas odbywania służby wliczał się do okresu zatrudnienia tylko w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej oraz uprawnień emerytalno-rentowych (art. 120 ust. 3). Zawarte w art. 120 ust. 1 i 3 ustawy “wliczanie” okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych zostało usunięte dopiero z dniem 21 października 2005 r. Wówczas wszedł w życie art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 180, poz. 1496 – por. uchwała 7 sędziów SN z 16.10.2013 r. II UZP 6/13, OSNP 2014/3/42, LEX nr 1385939)” (…)Wprost przeciwnie ocena prawna niekwestionowanego stanu faktycznego daje podstawę do przyjęcia, że również po 31.08.1979 r. okres odbywania zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej winien być doliczony do stażu pracy wymaganego do nabycia emerytury w obniżonym wieku”.

W związku z tym, że osoby starające się o wcześniejszą emeryturę są coraz młodsze, niejednokrotnie zdarzają się przypadki, że Ubezpieczonym brakuje kilku miesięcy lub lat pracy w warunkach szczególnych, dlatego zwracajcie Państwo uwagę, czy aby na pewno do czasu pracy w warunkach szczególnych został doliczony okres służby wojskowej. Jeżeli nie – koniecznie wnieście Państwo odwołanie od decyzji odmownej!

Z własnej praktyki wiem, że ZUS odmawia zaliczenia okresu służby wojskowej do lat pracy w warunkach szczególnych tak po 31 grudnia 1975 roku, jak i po 31 sierpnia 1979 roku.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close