Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Zaliczenie służby wojskowej do stażu pracy.

Wiele osób otrzymując decyzję o ustaleniu kapitału początkowego bądź przyznaniu emerytury nie jest w stanie zinterpretować lakonicznej treści decyzji. Treść decyzji ZUS nie odpisuje szczegółowo jakie składniki wynagrodzenia, za jakie lata ukształtowały wysokość kapitału lub świadczenia.

Częstym tematem rozmów z moimi klientami jest możliwość zaliczenia czasu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów składkowych lub nieskładkowych.

Czy wojsko zaliczane jest do emerytury?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach – przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno okresy składkowe i nieskładkowe.

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 4, za okres składkowy uznany został okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby.

Okresy składkowe sprzed 1 stycznia 1999 r. można podzielić na okresy z opłaconą składką i okresy bez opłaconej składki (tzw. fikcyjne okresy składkowe). Państwo polskie przed 1999 r.  nie odprowadzało składek na ubezpieczenie emerytalne osób odbywających zasadniczą służbę wojskową. Składki zaczęły być faktycznie opłacane dopiero po  1999 r. Po tej dacie składki są opłacane ze środków budżetu Państwa, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości.

Czy wojsko zalicza się na wysokość kapitału początkowego?

Obliczając kapitał początkowy bierze się pod uwagę przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe wpływają korzystniej na wysokość kapitału niż okresy nieskładkowe. Zgodnie z  art. 53 ustawy o emeryturach i rentach –  przy obliczaniu wysokości emerytury okresy składkowe wyliczane są jako 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, natomiast okresy nieskładkowe po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok.

Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Wynika to z faktu, że za podstawę wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się – co do zasady – przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, gdy składka ta w okresie zasadniczej służby wojskowej odbywanej przed 1999 r. nie była odprowadzana, przyjmowana do obliczenia kapitału początkowego podstawa wymiaru składki wynosiła 0 zł i nie miała wpływu na jego wysokość.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt SK 53/13, czytamy, iż:

art. 174 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie, w jakim dla okresu odbywania przez ubezpieczonego obowiązkowej służby wojskowej, przypadającej przed 1 stycznia 1999 r., nie przewiduje przyjmowania za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne kwoty obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników lub obowiązującej w tym okresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób pełniących czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Czy wojsko zalicza się do stażu pracy w warunkach szczególnych?

W tym zakresie odsyłam do wpisu: https://wbrewzus.pl/czy-okres-odbywania-zasadniczej-sluzby-wojskowej-zalicza-sie-do-okresu-pracy-wymaganego-do-nabycia-emerytury-w-wieku-obnizonym/

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close