Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

W ostatnim czasie coraz częściej trafiają do mnie Klientki, które otrzymały decyzje, w których ZUS odmówił im prawa do zasiłku chorobowego za dany okres wskazując, iż po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przestały podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.       

Niemalże zawsze otrzymanie ww. decyzji wywołuje zdziwienie Klientek, bo przecież opłacały składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w terminie i odpowiedniej wysokości.

Dzieje się tak ponieważ stosownie do treści art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W związku z powyższym w dacie nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego osoba ubezpieczona obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. O ile wcześniej podlegała pozostałym ubezpieczeniom społecznym, to ustają one właśnie z chwilą uzyskania prawa do zasiłku. Konsekwencją tego, w przypadku osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu jest konieczność dokonania zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie 7 dni po ustaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Sam fakt niezłożenia wniosku w terminie nie oznacza jeszcze, iż decyzja organu jest prawidłowa i należy ją zaakceptować, w sytuacji, gdy składka została opłacona w terminie w prawidłowej wysokości.

W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że:

Zaprzestanie opłacania składki należy potraktować jako wyraz dorozumianego wystąpienia z ubezpieczenia a contrario, gdy przystąpienie do opłacania składek uważa się za dorozumiane złożenie wniosku o objecie ubezpieczeniem dobrowolnym” .

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt: I UK 376/04 orzekł, iż:
„złożenie wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia nie jest warunkiem nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego, jeżeli wola podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej została ujawniona w sposób wyraźny.” 

W orzecznictwie prezentowane są również poglądy całkowicie odmienne, jednakże rozstrzygnięcie sądu będzie uzależnione od konkretnych okoliczności i odpowiedniej argumentacji.

Z uwagi na fakt, iż postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zwolnione jest od opłat, zachęcam Państwa do „podjęcia walki” o swoje prawa.

Celem uzyskania szerszych informacji odsyłam do lektury podobnego wpisu, pt. “Zajście w ciążę na zasiłku macierzyńskim“.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close