Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia – upadłość lub likwidacja pracodawcy

Ostatnio do naszej Kancelarii trafiła Klientka, która otrzymała odmowną decyzję ZUS w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazano, że z posiadanej przez ZUS dokumentacji wynika, że nasza Klientka urodziła dziecko kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia, które w ocenie ZUS ustało z innych przyczyn niż ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Były pracodawca naszej Klientki rozwiązał umowy z wszystkimi pracownikami na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy  w związku z likwidacją zakładu pracy, niemniej nie ogłosił formalnie likwidacji, co stanowiło dla ZUS podstawę do odmowy wypłaty zasiłku.

Oczywiście, w związku z faktem, iż w żadnym zakresie nie zgadzamy się z ZUS, od decyzji zostało złożone odwołanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy zasiłkowej:

  1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

  1. (uchylony).
  2. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  3. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Jak wskazał w wyroku Sąd Okręgowy w Elblągu z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt IV Ua 12/13, ustawa zasiłkowa nie zawiera definicji sformułowania <<likwidacja pracodawcy>>, wobec czego zwrot ten należy interpretować z uwzględnieniem możliwości realizowania przez pracodawcę swojej funkcji w postaci zatrudniania pracowników. Z art. 3 k.p. bowiem wynika, że pracodawcą jest taka jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników. Stąd wniosek, iż o likwidacji pracodawcy można mówić w sytuacji, gdy dana osoba prawna, bądź fizyczna traci możliwość dalszego zatrudniania pracowników, a więc traci przymiot bycia pracodawcą, zaś samo wykreślenie z ewidencji nie jest konieczne dla uznania, iż w rzeczywistości doszło do likwidacji zakładu pracy prowadzonego przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

Zwrot likwidacja pracodawcy należy, zgodnie z wykładnią celowościową przepisu, w którym został użyty, interpretować szeroko, tj. rozumieć przez likwidację pracodawcy należy wszelkie przypadki, gdy podmiot spełniający dotychczas przesłanki zakwalifikowania go jako pracodawcę zaprzestaje realizacji celu, dla którego zatrudniał pracowników. O likwidacji pracodawcy można mówić, gdy pracodawca zaprzestaje prowadzenia przedsięwzięcia, które stanowiło podstawę czasową i funkcjonalną do zatrudniania pracowników i w związku z tym łączące stosunki pracy ustają, a wraz z tym ustaje również ubezpieczenie społeczne pracowników.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close