Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

Zbieg tytułów ubezpieczenia

Często w mojej kancelarii goszczę osoby mające problem z ustaleniem jakie składki odprowadzać, jeżeli wykonują usługi w ramach umów zlecenie, a jednocześnie są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają emeryturę lub rentę. W artykule chciałabym poruszyć tematykę najczęściej występujących zbiegów tytułów ubezpieczeń.niniejszym

Umowa zlecenie i umowa o pracę.

Rozróżniamy tutaj dwie sytuacje. Stosunek zlecenia nawiązany z własnym pracodawcą. Podstawę wymiaru składek stanowi łączny przychód z umowy o pracę i umowy zlecenie .
Osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę i równocześnie wykonująca zlecenie z innym podmiotem niż własny pracodawca podlega ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia, jeżeli miesięcznie zarabia minimum krajowe. Jeżeli natomiast otrzymywana pensja jest niższa od minimalnej, osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym również z tytułu umowy zlecenie.

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza.

Zleceniobiorca, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzonej działalności, chyba że podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia jest wyższa niż z prowadzonej działalności. Zlecenie jest więc obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń, jeżeli osiągane z niego zarobki są wyższe od 60% średniego wynagrodzenia (podstawy wymiaru składki przy działalności gospodarczej).

Zlecenie wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą i w ramach jej prowadzenia zawiera umowę zlecenie odpowiadającą przedmiotowi prowadzonej działalności, składki odprowadzane są jedynie z działalności gospodarczej.

Kilka umów zlecenie.

Jeżeli kwota przychodu osiąganego z jednej z zawartych umów zlecenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca musi zostać zgłoszony do ubezpieczenia ze wszystkich zawartych umów. Osiągnięcie minimum krajowego z jednej bądź kilku zawartych kolejno umów powoduje brak obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie z następnie zawartych umów zlecenie.

Umowa zlecenie i emerytura lub renta.

Emeryci i renciści zawierający umowę zlecenie obowiązani są do obowiązkowej zapłaty składek z tego tytułu.

Umowa zlecenie, emerytura, działalność gospodarcza.

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z racji umowy zlecenia. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczeniom tym podlega dobrowolnie, na swój wniosek.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close