Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

W 31 marca 2020 r. sejm uchwalił ustawę “o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa została podpisana przez prezydenta i weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r.

Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy od dnia 1 kwietnia 2020r.?

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do 8 lat;
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Kim jest dzienny opiekun dziecka?

Wedle ustawy o opiece nad dziećmi dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
1) prowadząca działalność na własny rachunek albo
2) zatrudniana żłobki lub kluby dziecięce na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
3) sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie rolnikom?

 

Projekt ustawy zakłada, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, osobie ubezpieczonej w KRUS, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do lat 8;
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jaka będzie wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych w KRUS?

 

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosił będzie 1/30 z kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS?

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

  1. Witam, czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy (epidemia) jeżeli mąż przebywa na urlopie bezpłatnym w domu ( jest zatrudniony w Niemczech) na zdrowe dziecko które nie ukończyło 2 roku życia. Pozdrawiam

  2. Czy z zasiłku mogę zacząć korzystać w dowolnej chwili? (Do tej pory z niego nie korzystałam) czy muszę wykorzystać 14 dni?(potrzebuje mniej)Czy musi być zachowana ciągłość?(partner pracuje zmianowo) czy jeśli wykorzystam mniej niż 14 dni a po kilku dniach okaże się ze znów nie mam z kim dziecka zostawić czy mogę złożyć kolejny raz wniosek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close