Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

ZUS nie może kwestionować zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy.

Temat podważanie podstawy wymiaru składek na naszym blogu był poruszany wielokrotnie i zawsze staliśmy na stanowisku, że ZUS nie ma prawa do podważania podstawy wymiaru składek, niemniej jednak praktyka sądów w tym zakresie jest różna.

W niektórych częściach Polski Sądy stanowczo krytykują działania ZUS w zakresie podważania podstawy wymiaru składek wskazując, iż jest to działanie niedopuszczalne. W innych zaś Sądy przeszły z taką praktyką do porządku dziennego. Moja obserwacja wskazuje, że im dalej na wschód tym panuje większe poparcie dla uznania możliwości kwestionowania zadeklarowanej podstawy składek na ubezpieczenie.

Dobre wieści przekazał w tej materii Sąd Najwyższy wydając w dniu 2 marca 2023r. wyrok w którym uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie o zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w ślad za ZUS podważył zadeklarowaną przez przedsiębiorcę postawę wymiaru składek z powołaniem się na argumentację dotyczącą zasady solidaryzmu społecznego oraz istoty prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy pobieranie świadczeń z ubezpieczeń społecznych było bardziej rentowne niż samo prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, iż odstępuje od stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale siedmiu sędziów z dnia 21 kwietnia 2010r. II UZP 1/10 i uznał, że ZUS jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2023r. wyraźnie podniósł, iż aktualność zachowała uchwała siedmiu sędziów z dnia 21 kwietnia 2010r. sygn. akt: II UZP 1/10 w zakresie braku możliwości ingerowania przez ZUS w zadeklarowaną przez przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieszczą się one w ustawowych granicach. Ponadto Sąd Najwyższy w ślad za wyrokiem SN z dnia 14 grudnia 2005r. sygn. akt: III UK 120/05, wykluczył możliwość wykładni przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem reguł słuszności (zasad współżycia społecznego).

Zdaniem Sądu: “Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje zatem uprawnienie do zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie zależy wyłącznie od jej decyzji. Ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest niedopuszczalna, chyba że ma wyraźne umocowanie w przepisach. Kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania ocen w zakresie sposobu wykonywania przez ubezpieczonego jego prawa nie można się zatem ani domyślać, ani wywodzić ich wyłącznie „z kardynalnych wartości i zasad obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych”.

Wyrok SN wydaje się być zbawieniem dla licznych sporów przedsiębiorców z ZUS, które obecnie rozpatrywane są przez Sądy Powszechne. Wyrażam gorącą nadzieję, iż zostanie on powszechnie zaakceptowany w orzecznictwie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close