Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracy

ZUS nie przyznał renty co dalej?

Jakie warunki należy spełnić żeby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnił łącznie następujące warunki:
  1. jest niezdolny do pracy – całkowicie lub częściowo.
  2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  3. niezdolność do pracy powstała w okresach ubezpieczenia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów – warunku tego nie muszą spełniać osoby które udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz zostały uznane za całkowicie  całkowicie niezdolne do pracy.
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Jaki jest wymagany okres składkowy i nieskładowy przy ubieganiu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

 

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony w ostatnim 10-leciu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty lub w ostatnim 10-leciu przed powstaniem niezdolności do pracy osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

  1. 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
  2. 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
  3. 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
  4. 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
  5. 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Wymaganej ilości okresów składkowych i nieskładkowych nie muszą posiadać również osoby, które udowodniły okresy wynoszące co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz zostały uznane za całkowicie niezdolny do pracy.

Co zrobić gdy ZUS odmówi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy?

 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy wobec adresata decyzji powołano komisję lekarską ZUS. Jeżeli w postępowaniu administracyjnym przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie złożono sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, a treść decyzji oparta została jedynie na orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS – sąd odrzuci odwołanie.

Odwołanie można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Jeżeli decydują się Państwo na wysłanie odwołania pocztą to należy je przesłać listem poleconym na adres Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Proszę koniecznie zachować potwierdzenie nadania!

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi 1 miesiąc, który nie jest równy 30 dniom!

Wzór odwołania od decyzji ZUS dostępny jest pod linkiem: wzór odwołania od decyzji ZUS.

Jak liczyć termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?

 

Jeżeli odebrali Państwo decyzję w dniu 30 kwietnia to termin na złożenie odwołania upływa w dniu 30 maja. Jeżeli ostatni dzień terminu wypadnie na sobotę lub niedzielę termin na złożenie odwołania przedłuża się do poniedziałku.

Dzień nadania odwołania listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dniem złożenia odwołania.

Czy w czasie procesu o rentę podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu?

 

W tej mierze odsyłam do wpisu: Czy podczas procesu o rentę podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Witam ,jestem po ciężkim zawale serca ,otrzymałem całkowita niezdolność do pracy ale ZUS odmówił przyznania renty ,odwołałem się sądu i sąd podtrzymał niezdolność do pracy ale renta mi się nie należy że względu jakiś składek w dalszym ciągu nie rozumiem ,a minęło dwa lata walki o rentę .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close