Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSŚwiadczenie rehabilitacyjneZasiłkiZwrot kwot do ZUS

ZUS odmawia prawa do zasiłku z uwagi na brak powiadomienia o zmianie adresu pobytu osoby chorej.

Dzisiejszy wpis poświęcony jest coraz częściej spotykanym w mojej kancelarii przyczynom wydawania decyzji odmawiających prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub rehabilitacyjnego z uwagi na brak powiadomienia o zmianie adresu pobytu osoby chorej.

Zacznijmy od podstaw.

Tematykę prawa do zasiłków chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego określa ustawa z dnia 04.08.2019r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 59 omawianej ustawy – Ubezpieczony jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Ponadto ubezpieczony jest zobowiązany poinformować płatnika składek oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu, w trakcie niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Czy ktoś słyszał o tych przepisach? ZUS nie prowadzi raczej polityki informacyjnej.

Teraz opiszę jak wygląda to w praktyce. Idziemy do lekarza u którego leczymy się od kilku lat. W karcie pacjenta wskazany jest nasz adres zameldowania przepisany z dowodu osobistego. Między czasie przeprowadzamy się, przy okazji którejś z wizyt powiadamiamy lekarza o zmianie miejsca zamieszkania. Lekarz wypisując druk zwolnienia sięga do karty, przepisuje adres (nieaktualny).  

Tymczasem w razie wysłania przez ZUS na adres podany w druku ZLA wezwania do stawienia się gabinecie lekarza orzecznika ZUS, który będzie kontrolował czy chorujemy i nieodebraniu korespondencji, ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do zasiłku. 

Jeszcze kilka miesięcy temu pomagały składane wyjaśnienia, że przecież od dłuższego czasu mieszkamy w innym miejscu. Niestety w chwili obecnej ZUS jest bezlitosny i wydaje decyzje o odmowie prawa do zasiłków. 

Co zrobić w takiej sytuacji?

Oczywiście poszukać dobrego prawnika walczącego z ZUS i złożyć odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku.

Jak na odwołania reagują Sądy?

Z dużą radością stwierdzam, iż jak najbardziej zdroworozsądkowo. Wszystkie prowadzone dotychczas procesy w przedmiocie odmowy prawa do zasiłku w podanych powyżej przyczyn udało mi się wygrać i to już na pierwszej rozprawie.

Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej w razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

Wrócimy do naszego przykładu.

Nie można zarzucić ubezpieczonemu, że uniemożliwił badanie przez lekarza orzecznika. Ustawa zasiłkowa nie definiuje na czym miałoby polegać uniemożliwianie przeprowadzenia badania. Zatem określeniu temu należy nadać znaczenie, które wynika z języka polskiego. Uniemożliwienie badania to postępowanie, które w swej istocie prowadzi do tego, że ubezpieczony nie zostaje poddany badaniu, mimo że był na nie prawidłowo wezwany, względnie podejmuje określone działania, albo zaniechania, które w sposób skuteczny temu zapobiegają, prezentując w tym zakresie złą wolę poddania się takiej weryfikacji.

W celu postawienia ubezpieczonemu zarzutu uniemożliwienia badania, organ rentowy musiałby wykazać, że ubezpieczony prawidłowo został wezwany na badanie, względnie, że podjął takie działania, albo zaniechania, które w sposób skuteczny zapobiegły jego stawiennictwu na termin badania, prezentując w tym zakresie złą wolę poddania się takiej kontroli. 

Wydając decyzję o odmowie prawa do zasiłku w omawianym przykładzie, ZUS w żaden sposób nie wykazuje złej woli osoby chorej. Nie można uznać, że podanie przez lekarza wystawiającego druk ZLA adresu zameldowania ubezpieczonego jest tożsame z uniemożliwieniem przez ubezpieczonego przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS. To lekarz podał ten adres i więcej, za podanie tego adresu przez lekarza wystawiającego zaświadczenie wnioskodawca nie ponosi winy. Było to bowiem zaświadczenie elektroniczne i wnioskodawca nie miał wpływu na jego treść. Nie otrzymał go bowiem celem złożenia do pracodawcy, czy też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mógł zatem skontrolować, jaki adres wpisuje na nim lekarz.

Oczywiście każdy stan faktyczny powinien być analizowany indywidualnie, dlatego ponownie zachęcam do weryfikowania przez adwokatów lub radców zajmujących się sprawami ZUS, decyzji o odmowie prawa do świadczeń.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close