Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZwrot kwot do ZUS

zwolnienie z obowiązku opłacania składek COVID-19 w pytaniach i odpowiedziach

Kogo dotyczy zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

  1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące,
  2. pracowników,
  3. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składek?

1) prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020r;
3) być jest mikro-przedsiębiorcą;
5) osiągnąć przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (ograniczenie dotyczy wyłącznie osób nie zatrudniających pracowników!!!).

Czy przedsiębiorca deklarujący podwyższoną podstawę wymiaru składek np. 250% przeciętnego wynagrodzenia, będzie zwolniony od obowiązku opłaty składek?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych spełnił poniższe wytyczne:

  1. średniorocznie zatrudniał, nie więcej niż 10 pracowników;

2. jego roczny obrót netto, ze sprzedaży towarów i usług czy też wszelkich operacji finansowych nie przekroczył 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych);

3. sumy aktywów bilansu końcowego, nie przekraczają 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych).

Czy zus naliczy odsetki?

W przypadku zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. są finansowane z budżetu państwa. Odsetek za opóźnienie w opłacaniu składek nie nalicza się.

Jak ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Co musi zawierać wniosek?

1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą;
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy płatnik składek zobowiązany jest przesyłać do zus deklaracje rozliczeniowe za okres zwolnienia z obowiązku składek?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jaki czas ma zus na podjęcie decyzji o zwolnieniu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Czy w razie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek będę podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Osoba, której składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zwolnione z obowiązku ich opłacania zachowuje prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy w razie przedłużenia się epidemii będę zwolniony ze składek za następne miesiące?

Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określać inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek niż określone w ustawie mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy rolnicy objęci są zwolnieniem z opłacania składek?

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Czy będąc na urlopie macierzyńskim i prowadząc działalność gospodarczą można ubiegać się o zwolnienie z opłacenia składki zdrowotnej ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close