Przejście na emeryturę podczas L4

Kinga Matyasik-Ochlust        27 października 2016        Komentarze (0)

Z praktyki wiem, że bardzo często wątpliwości budzi zagadnienie dotyczące przejścia na emeryturę lub rentę (także rodzinną) pracownika, który w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego przebywał będzie na L4 i pobierał zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Stan pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego sprawdzany jest na dzień złożenia wniosku o emeryturę. Jeżeli w tym dniu ubezpieczony nie pobiera świadczeń chorobowych, ZUS zweryfikuje czy w dniu, od którego przysługuje emerytura były one pobierane. W sytuacji, gdy pracownik spełnił warunki do uprawniające do przyznania emerytury wcześniej niż w miesiącu, w którym zgłosił wniosek o emeryturę, a w chwili złożenia wniosku nie pobiera świadczeń chorobowych, wówczas prawo do emerytury zostanie przyznane od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek o przyznanie emerytury.

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust        26 października 2016        Komentarze (0)

Jakie składki ZUS płaci emeryt?

Zasadą jest, iż emeryci prowadzący własną działalność gospodarczą nie mają obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Z kwoty emerytury ZUS potrąca odpowiednie sumy tytułem tych składek. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby emeryt podlegał dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z kilku tytułów, w tym przypadku emerytury i działalności gospodarczej.

Jakie składki ZUS płaci rencista?

Renciści pobierający rentę z powodu częściowej niezdolności do pracy, prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu przejścia na emeryturę.

Czy emeryt płaci składkę zdrowotną?

Sama okoliczność bycia emerytem nie zwalnia ubezpieczonego z obowiązku opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje oczywiście wyjątek od tej zasady.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie ma obowiązku opłacać emeryt lub rencista, który:

 1. uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2016r. kwota najniższej emerytury wynosi 882,56 zł) lub

 2. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Inaczej mówiąc, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie musi płacić emeryt, który otrzymuje niskie świadczenie, a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury. Z takiej samej ulgi skorzysta emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej. Jeśli przychody są wyższe, trzeba płacić składkę zdrowotną.

Wcześniejsza emerytura strażaka

Kinga Matyasik-Ochlust        25 października 2016        Komentarze (0)

Strażakowi przysługuje prawo do emerytury w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

Two firefighters with helmet and axe in a smoke

 1. osiągnięcia emerytalnego wieku 60 lat,
 2. posiadania wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Warunek określony w pkt 2 nie jest wymagany, jeżeli funkcjonariusz pożarnictwa został zwolniony ze służby lub z pracy, którą wykonywał po zwolnieniu ze służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z powodu inwalidztwa.

Zawód strażaka jest o tyle ciekawy pod względem orzeczniczym, iż można go zaliczyć do dwóch kategorii prac uprawniających do przyznania wcześniejszej emerytury:

 1. Prac wykonywanych w szczególnych warunkach;
 2. Prac wykonywanych w szczególnym charakterze;

Strażakami pracującymi w szczególnym charakterze są pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przy wykonywaniu czynności o charakterze operacyjno-technicznym.

Są to następujące jednostki:

 1. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
 2. zakładowa straż pożarna;
 3. zakładowa służba ratownicza;
 4. gminna zawodowa straż pożarna;
 5. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;
 6. terenowa służba ratownicza;
 7. inne jednostki ratownicze.

Pojęcie pracy wykonywanej przez funkcjonariusza pożarnictwa w szczególnych warunkach jest pojęciem szerszym niż praca takiego funkcjonariusza w szczególnym charakterze. Do okresu służby funkcjonariusza w rozumieniu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaliczaniu podlegają także inne okresy takiej pracy, w tym także okresy pracy górniczej oraz okresu zatrudnienia na kolei. Praca funkcjonariusza w tym rozumieniu jest wymieniona w wykazie A dział XIV, poz. 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników.

Sąd Najwyższy w wydawanych wyrokach wielokrotnie podkreślał, że w przypadku obu opisanych okresów pracy, tj. pracy w szczególnych warunkach i pracy w szczególnym charakterze, wymogiem podstawowym jest posiadanie statusu funkcjonariusza pożarnictwa i faktycznie wykonywanie takiej służby.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – Co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy?

Kinga Matyasik-Ochlust        24 października 2016        Komentarze (0)

Jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Students answering the teacher's question in a maths lesson.

oraz jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać zapraszam do lektury ostatniego wpisu.

Jednym z warunków koniecznych powstania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy.

Bardzo ważną kwestią jest, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek nauczyciela. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezspornym jest, że w ramach przedmiotowej przesłanki mieści się:

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela;

 2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpił nauczyciel;

 3. Rozwiązanie stosunku pracy, na skutek całkowitej likwidacji szkoły;

 4. Rozwiązanie stosunku pracy, na skutek częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć;

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innej przyczyny ZUS, co do zasady wyda decyzję odmowną, uzasadniając, że rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło na wniosek nauczyciela.

Niejednokrotnie do rozwiązania umowy o pracę dochodzi na skutek upływu czasu na jaki umowa została zawarta, czy to znaczy, że nauczycielowi nie przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Powyższa kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który uznał, że:

z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 30 § 1 pkt 4 k.p., ustanie terminowej umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, jest przypadkiem rozwiązania, a nie wygaśnięcia stosunku pracy, zaś w rozwiązaniu tym aktywnie uczestniczy nauczyciel, którego oświadczenie woli jest nieodzownym elementem czynności prawnej kreującej ów stosunek i zarazem wskazującej zdarzenie powodujące jego rozwiązanie”, a w konsekwencji „ należy uznać, iż określona w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przesłanka nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje spełniona także w razie rozwiązania stosunku pracy w tym trybie”.

W orzecznictwie podkreśla się, żerozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela ma nie tylko miejsce, gdy następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracownika (za lub bez wypowiedzenia), ale także we wszystkich sytuacjach, gdy oświadczenie woli nauczyciela jest częścią składową czynności rozwiązującej ów stosunek, gdyż skoro oświadczenie to jest nieodzownym elementem czynności rozwiązującej, można twierdzić, że nauczyciel aktywnie bierze udział w ustaniu stosunku pracy.”

Bardzo istotnym jest, aby Państwo pamiętali, że wymagane jest rozwiązanie wszystkich stosunków pracy, w których pozostaje nauczyciel, czyli w szkole, a także w innych miejscach jak np. księgarnia, zaś najważniejszym jest, aby jako ostatni stosunek pracy został rozwiązany ten dotyczący stanowiska nauczyciela.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – Komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić?

Kinga Matyasik-Ochlust        20 października 2016        Komentarze (1)

      Jak Państwo może już zauważyli, ostatnie wpisy na moim blogu poświęcone są świadczeniom dla konkretnych grup zawodowych. W dzisiejszym wpisie odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

To komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

I tak zgodnie z art. 3. ww. ustawy prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,

 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach,

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawcze

 • specjalnych ośrodkach wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

WAŻNE: Należy pamiętać, iż warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest, aby ostatnie zatrudnienie przed zgłoszeniem wniosku o jego przyznanie było właśnie na ww. stanowiskach. W sytuacji, w której bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowali Państwo na innym stanowisku bądź prowadzili Państwo działalność gospodarczą, mimo że spełniają Państwo pozostałe warunki do przyznania świadczenia – ZUS wyda decyzję odmowną.

Inaczej wygląda sytuacja, w której pozostają Państwo bezrobotni, a ostatnie zatrudnienie miało miejsce na stanowisku nauczyciela w powyższych placówkach, w takim przypadku przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie przysługuje nauczycielowi, który spełnili łącznie następujące warunki:

 • osiągnął wiek określony przez ustawę, i tak nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

1) 55 lat – w latach 2009–2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015– 2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017– 2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019– 2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021– 2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023– 2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025– 2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027– 2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029– 2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031– 2032.

 • posiada okresy składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w placówkach, o których mowa powyżej, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (w celu wyjaśnienia czym są okresy składkowe i nieskładkowe odsyłam do lektury poprzednich wpisów).

 • rozwiązał stosunek pracy.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma jedynie charakter okresowy, a prawo do jego pobierania powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

W sytuacji, w której nauczyciel pobiera zasiłek chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjne, prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.

Prawo do pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego powszechnego wieku emerytalnego, w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach oraz w dniu śmierci uprawnionego.

Proszę pamiętać, iż prawo do świadczenia kompensacyjnego, tak jak to większości innych świadczeń może również ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Dzisiejszy wpis ma charakter ogólny, dlatego też zapraszam do lektury kolejnych, w których będzie mowa o tym, co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy, które okresy należy wliczać do ustalenia 20 lat wykonywania pracy w placówkach, o których mowa powyżej oraz praktycznych poradach dotyczących złożenia wniosku o uzyskanie ww. świadczenia.