Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa dla pracowników pracujących w hutnictwie.

Pracownicy wykonujący w hutnictwie pracę w warunkach szczególnych warunkach mają możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat.

Jakie prace w hutnictwie pozwalają na przejście na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych pracami w warunkach szczególnych w hutnictwie są:

4 Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).
5 Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.
6 Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
7 Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.
8 Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła.
9 Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach.
10 Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.
11 Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów.
12 Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.

 Jak stanowi art. 7 ustawy, ażeby pracownik wykonujący pracę w hutnictwie przeszedł na emeryturę pomostową musi spełnić następujące warunki:

  1. Ukończyć 55 lat.
  2. Posiadać okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionej w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat.
  3. Legitymować się orzeczeniem lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy.

Czy warunkiem uzyskania wspominanej emerytury jest praca w hutnictwie bezpośrednio przed złożeniem wniosku?

 

Mimo, że powyższe bardzo często stanowi obawę naszych Klientów, to zgodnie z orzecznictwem  pracownik nabywa prawo do emerytury pomostowej również w sytuacji, w której bezpośrednio przed złożeniem wniosku nie pracuje w warunkach szczególnych.

Nabycie prawa do emerytury  następuje również bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4 – 12 załącznika nr 1 do tej ustawy, które nie musi poprzedzać rozwiązania ostatniego stosunku pracy. Przepis art. 7 ustawy emerytalnej nie wymaga bowiem, aby stwierdzenie niezdolności do pracy było wydane jeszcze w czasie zatrudnienia pracownika, które ponadto nie musi mieć funkcjonalnego związku z rozwiązaniem stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2012 r., I UK 400/11; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r., I UK 375/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 marca 2011 r., III AUa 1968/10).

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close