Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSOkresy składkowe i nieskładkowePraca w gospodarstwie rolnym

Dlaczego ZUS odmawia zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym ?

Treść decyzji ZUS zawierających odmowę zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, które analizuje, powiela argumenty którymi posługuje się ZUS odmawiając świadczeń.

W cyklu wpisów chciałabym odnieść się do najczęstszych przyczyn odmowy zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu ubezpieczeniowego.

W dniu dzisiejszym poruszę zagadnienie źródeł utrzymania rodziny wnioskodawcy w czasie kiedy pracował on w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwo rolne nie stanowiło głównego źródła utrzymania rodziny”. Taki argument ze strony ZUS jest powielany w stanach faktycznych, gdzie rodzice wnioskodawcy obok prowadzenia gospodarstwa byli również zatrudnieni.

W świetlne mojej opinii kondycja finansowa rodziny wnioskodawcy, jak i fakt wykonywania przez jego rodziców  pracy, nie może zostać uznany, za przesłankę uniemożliwiającą zaliczenie  pracy w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16 roku życia do okresów składowych przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 roku.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 maja 2017 roku sygn. akt III AUa 24/17, stwierdził, że:

„warunkiem wystarczającym dla uznania okresu pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jest jedynie wykazanie, że praca w gospodarstwie świadczona była stale i co najmniej w wymiarze czasu pracy określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 u.e.r.f.u.s. tj. połowie pełnego wymiaru czasu pracy.”

Podobnie wypowiada się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 10 lutego 2016 roku o sygn akt. III AUa 875/15 , w którym wskazuje, że:

„jedynym warunkiem, od którego zależy możliwość zaliczenia do ogólnego stażu pracy okresu uzupełniającego na podstawie art. 10 ust 1 pkt 3 w/w ustawy jest wykazanie faktu pracy w gospodarstwie rolnym. W przepisie tym nie wyznaczono rozmiaru świadczonej pracy, jak również nie wprowadzono w nim wymogu, aby praca ta stanowiła jedyne lub główne źródło utrzymania wnioskodawcy.”

Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 28 września 2016 roku o sygn. akt IV U 260/16, stwierdza ponadto że:

  „odnosząc się do zarzutu organu rentowego dotyczącego tego, że gospodarstwo rolne nie stanowiło głównego źródła utrzymania rodziny (…) stwierdzić należy, iż ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie wymaga, aby gospodarstwo rolne stanowiło jedyne, czy główne źródło dochodów rodziny ubezpieczonego ubiegającego się o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie do okresu ubezpieczenia.”,

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 roku o sygn. akt III AUa 862/12  zauważa natomiast, że:

obowiązujące przepisy nie wymagają, aby praca ta stanowiła jedyne lub główne źródło utrzymania wnioskodawcy i jego rodziny, niemniej jednak praca w gospodarstwie rolnym rodziców musi być pracą stałą, mającą istotne znaczenie dla prowadzonej w tym gospodarstwie działalności rolniczej.”

Jak wynika z powyższego, argumentacja ZUS dotycząca uniemożliwienia jednoczesnego zatrudnienie rodziców wnioskodawcy oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego  nie znajduje pokrycia w orzeczeniach sądów, dlatego kolejny raz namawiam Państwa do weryfikowania negatywnych decyzji ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Zus przecież tłumaczy ,,że tylko są doliczane lata składkowe i nieskładkowe i nic więcej , ile wypracowałaś tyle masz. A lata pracy na roli u rodziców są już nieaktualne., bo mamy nowy system emerytalny. Sama nie wiem czy tak jest bo mi też brakuje rok do ustawowej, minimalnej emerytury. Pozdrawiam Anna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close